Inkoop van mineralen: zal de EU-wetgeving dingen veranderen voor mensen in de Democratische Republiek Congo? - CIDSE

Minerale bronnen: zal de EU-wetgeving dingen veranderen voor mensen in de Democratische Republiek Congo?

In maart heeft de Europese Commissie wetgeving voorgesteld om te voorkomen dat de aankoop van mineralen door Europese bedrijven wordt gefinancierd door conflicten of mensenrechtenschendingen. Mgr. Maroy, aartsbisschop van Bukavu in de Democratische Republiek Congo (DR Congo), bezocht Brussel en sprak over de vraag of EU-wetgeving veranderingen kan brengen in het welzijn van de mensheid. (Artikel in EN - FR - DE)

De oostelijke regio van Congo is rijk aan mineralen, inclusief die in producten die dagelijks door miljoenen Europeanen worden gebruikt, zoals mobiele telefoons, computers en auto's. Maar de aartsbisschop benadrukte, naast de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen zowel onder als boven de grond, dat de meerderheid van de mensen in ellende leeft. Kinderen worstelen om genoeg te eten of naar school te gaan. Jongeren hebben geen uitzicht op werk of middelen van bestaan. Vrouwen en mannen zijn vaak overgeleverd aan milities die in het gebied actief zijn. Bepaalde mijnsites staan ​​onder controle van milities, die door hun exploitatie inkomsten genereren die conflicten voeden. 

Als reactie op deze context in landen met conflicten of onveiligheid heeft de Commissie een vrijwillig zelfcertificeringssysteem voorgesteld voor bedrijven die bewerkte en onbewerkte mineralen (tin, tantaal, wolfraam en goud) op de Europese markt importeren. Zal dit voldoende zijn om ervoor te zorgen dat goederen die aan Europese burgers worden verkocht, geen smerig, gewelddadig verhaal verbergen voor de mensen in Congo en elders? Mgr. Maroy benadrukte twee fundamentele problemen met het voorstel: de beperkte focus op één segment van de productieketen, evenals het vrijwillige karakter, zijn onvoldoende om een ​​effectieve verandering in de inkoop van bedrijven naar verantwoord geproduceerde mineralen te bewerkstelligen.

Het opt-in-stelsel zou alleen van toepassing zijn op Europese importeurs van ruwe ertsen en metalen. En om ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen uit conflictgebieden of gebieden met een hoog risico de EU-markten niet betreden, zou de wet zich ook moeten richten op fabrikanten en bedrijven die afgewerkte producten importeren. Ter vergelijking: de wetgeving die in 2010 in de Verenigde Staten is ingevoerd en die Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven verplicht controles uit te voeren op mineralen afkomstig uit DR Congo en buurlanden, is van toepassing op ongeveer 6,000-bedrijven.

Het EU-voorstel zou van toepassing zijn op naar schatting 400-bedrijven, waarbij grote bedrijven die consumentenproducten maken buiten beschouwing worden gelaten en de noodzaak wordt veronachtzaamd dat bedrijven verantwoording moeten afleggen aan burgers over hun due diligence-inspanningen. Mgr. Maroy onderstreepte de noodzaak om de hele productieketen aan te pakken, van degenen die de mineralen winnen, inclusief kleine ambachtelijke mijnwerkers, tot degenen die de eindproducten verkopen. Een wet met een te beperkte focus dreigt weinig impact te hebben op de conflictsituatie en op smokkel die belastinginkomsten afleidt van de schatkist van de overheid en het Congolese volk verlaat zonder te profiteren van de natuurlijke hulpbronnen van hun land, dat in plaats daarvan het algemeen belang zou moeten dienen.

Gezien het vrijwillige karakter van de maatregelen vertrouwt de Commissie op reputatiebelangen en toegang tot markten voor overheidsopdrachten als stimulansen voor veranderingen in de inkooppraktijken van bedrijven. Mgr. Maroy wees op ervaring met vrijwillige bedrijfsinitiatieven in Oost-Congo, zoals die van het elektronische bedrijf Philips, die de beperkingen aantoont van inspanningen om verandering te brengen in individuele toeleveringsketens van bedrijven, in plaats van een uitgebreid, uniform systeem.

De 2010 Amerikaanse wetgeving wordt in mei van dit jaar van kracht. Het EU-voorstel zou een lagere norm stellen dan de Amerikaanse regelgeving, waardoor er geen wereldwijd momentum voor convergentie in normen zou ontstaan ​​die een gelijk speelveld zou creëren met bedrijven buiten Europa en de Verenigde Staten. Dit zou in strijd zijn met de recente EU-wetgeving van 2013 van juni betreffende de transparantie van bedrijfsbetalingen aan overheden in de winnings- en bosbouwindustrie, die de door de Verenigde Staten vastgestelde norm evenaarde en zelfs versterkte. Het Europees Parlement heeft in februari al om een ​​verplichte maatregel voor due diligence in mineralen uit conflictgebieden gevraagd.

Europese burgers hebben hoge verwachtingen: een 2012 Eurobarometer-enquête heeft aangetoond dat 87% van hen het erover eens is dat de EU moet proberen ervoor te zorgen dat particuliere bedrijven voldoen aan sociale en ethische normen. Alleen de robuuste wetgeving die een breed scala van in de EU gevestigde bedrijven verplicht controles op hun toeleveringsketens uit te voeren, voldoet aan de 2011 UN Guiding Principles on Business & Human Rightsen invloed op de manier waarop de meeste Europese bedrijven natuurlijke bronnen betrekken, ten behoeve van iedereen.

Denise Auclair, Senior beleidsadviseur voor EU-beleid en bedrijfsleven en mensenrechten

Mgr. Maroy nam deel aan een symposium over christelijke betrokkenheid voor mondiaal recht, georganiseerd op 13-15 maart door Entraide et Fraternité en de Université Catholique de Louvain. De Commissie "Justice et Paix Belgique" organiseerde de besprekingen van de aartsbisschop met de media en het maatschappelijk middenveld in Brussel. Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in EuropeInfos.

L'approvisionnement en minéraux (FR)
Mineraliengewinnung (DE)

Deel deze inhoud op sociale media