CIDSE richting COP 21 in Parijs - CIDSE

CIDSE richting COP 21 in Parijs

Met het oog op de 21st-conferentie van de partijen (COP21) van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), pleit CIDSE voor klimaatrechtvaardigheid door middel van beleidsdocumenten, evenementen en verschillende activiteiten.

CIDSE-visie op klimaatverandering
CIDSE werkt aan klimaatrechtvaardigheid en is er vast van overtuigd dat klimaatverandering niet alleen een milieuprobleem is, maar ook een ontwikkelingsnoodsituatie die de armste en meest kwetsbare mensen ter wereld treft.

COP 21: wat, wanneer en waar
De COP21 vindt plaats in Parijs, Frankrijk, van 30 november tot 11 december 2015. Het doel van de conferentie is het bereiken van een eerlijke, juridisch bindende en universele klimaatovereenkomst, van alle landen van de wereld.

Officiële kalender
1-11 juni: Conferentie over klimaatverandering in Bonn (42nd sessie van de dochteronderneming voor implementatie (SBI), 42nd sessie van de dochteronderneming voor wetenschappelijk en technologisch advies (SBSTA), negende deel van de 2nd-sessie van de ad hoc werkgroep over het Durban-platform voor verbeterde actie (ADP) (Bonn, Duitsland)
31 augustus - 4 september: derde sessie van de ADP (Bonn, Duitsland)
19-23 oktober: vierde sessie van de ADP (Bonn, Duitsland)
30 november-11 december: COP21 (Parijs, Frankrijk)

CIDSE verwachtingen van COP 21

• Een eerlijke, ambitieuze juridisch bindende overeenkomst ondertekend door alle partijen (landen) op COP21.

• Decarbonisatie van economieën door 2050. Een actieplan waarbij landen hun uitstoot tot nul reduceren en in 100% duurzame energiesystemen integreren. Dit betekent dat geleidelijke afschaffing van conventionele brandstoffen, waaronder steenkool, evenals subsidies voor fossiele brandstoffen, die kunnen worden omgeleid om te voldoen aan de behoeften van de armsten en meest kwetsbaren.

• Een deal moet herzieningsclausules bevatten om de ambitie op het gebied van mitigatie te verhogen. Deze moeten om de vijf jaar plaatsvinden en landen zouden verplicht moeten worden hun eigen doelstellingen te herzien. Langetermijndoel (LTG) - een langetermijnperspectief of einddoel - is nodig. Ervoor zorgen dat de drempel van 5 ° C wordt verankerd in een juridisch bindende wereldwijde overeenkomst, met ambitieuze toezeggingen en maatregelen ter beperking van de gevolgen van alle landen, afhankelijk van hun gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en respectieve capaciteiten (CBDRRC). Door ervoor te zorgen dat een graad van 1.5 ° C binnen ons bereik blijft, zou de wereldgemeenschap zich inzetten om alle kwetsbare groepen en regio's te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering en zou zij een signaal geven dat zij een koerswijziging naar duurzame en rechtvaardige wegen van leven en ontwikkeling zou beginnen.

• Klimaatfinanciering: zonder geld op tafel kunnen ontwikkelingslanden niet voorzien in hun aanpassingsbehoeften of hun economieën transformeren om op een koolstofarm pad te blijven. We moeten toezeggingen zien aan het Groen Klimaatfonds en een duidelijk traject voor landen om hun aandeel van de 100 miljard dollar tegen 2020 te halen. We hebben een akkoord nodig over een overheidsfinancieringsdoelstelling voor aanpassing. De rol van de particuliere sector moet transparanter zijn, alle geld dat uit de particuliere sector komt, moet bovenop de 100 miljard dollar komen. Dit geld moet nieuw zijn en een aanvulling op de bestaande ODA-toezeggingen en -stromen. Transparante en robuuste rapportage is cruciaal voor het volgen van financiële stromen om ervoor te zorgen dat klimaatfinanciering niet ten koste gaat van ontwikkelingshulp, waarmee onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding worden gefinancierd.

• Eigen vermogen moet de kern vormen van alle aangegane verplichtingen. Degenen die historisch verantwoordelijk zijn voor de uitstoot en niet alleen produceren, maar ook verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de uitstoot en consumptie per hoofd van de bevolking, moeten het grootste deel van de mitigatielast op zich nemen en ontwikkelingslanden helpen door hun landspecifieke behoeften te financieren. Paus Franciscus noemt dit de echte ecologische schuld in de Encycliek, Laudato Si '.

• De meest kwetsbare mensen en gemeenschappen moeten een krachtige stem en rol hebben bij het vormgeven van de overeenkomst. Wij als op geloof gebaseerde groepen hebben een morele verplichting om deze stemmen naar voren te brengen en hun zorgen te benadrukken. Dit zijn de gemeenschappen die vooroplopen in de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

• Voldoende aanpassingsmaatregelen zullen niet plaatsvinden zonder planning en aandacht. Extreme temperaturen kunnen leiden tot verliezen die het vermogen van mensen, gemeenschappen en zelfs landen overschrijden om het risico te beheersen. Daarom moeten de partijen ervoor zorgen dat de klimaatovereenkomst van Parijs evenveel prioriteit geeft aan mitigatie en aanpassing, inclusief verlies en schade. Ondersteuning van ontheemde gemeenschappen en mensen die moeten verhuizen vanwege de onomkeerbare effecten van klimaatverandering, moeten op rechten gebaseerde herplaatsing, herstel en volledige wederopbouw van gemeenschappen zijn.

• De meest vooraanstaande wetenschappelijke instantie ter wereld heeft bevestigd dat klimaatverandering echt is, dat menselijke activiteiten verantwoordelijk zijn voor alle opwarming sinds 1951, en dat de effecten sneller plaatsvinden dan eerder werd voorspeld. Het vijfde beoordelingsrapport (AR5) van het IPCC biedt de meest uitgebreide, gezaghebbende en grondig onderzochte beoordeling van klimaatwetenschap ooit. Het laat zien dat naarmate de temperatuur blijft stijgen, effecten zoals zeespiegelstijging, daling van het zee-ijs en verzuring van de oceaan sneller plaatsvinden dan verwacht en elk continent en de oceanen treffen. Partijen moeten rekening houden met dit wetenschappelijke bewijs en de relatie erkennen tussen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en humanitaire rampen.

• De Overeenkomst van Parijs moet specificeren - bij alle acties die verband houden met klimaatverandering - de mensenrechten respecteren, beschermen, bevorderen en vervullen voor iedereen, inclusief de meest gemarginaliseerde en kwetsbaarste. Partijen moeten zich ook laten leiden door gendergelijkheid en zorgen voor volledige en effectieve en op gender reagerende participatie; voedselveiligheid en de bescherming en veerkracht van natuurlijke ecosystemen bevorderen; en overweeg een rechtvaardige overgang van het personeel dat fatsoenlijk werk en kwaliteitsbanen creëert.

• Nee tegen valse oplossingen - houd u aan het principe "doe geen schade". Alle kanalen, inclusief het nieuwe Green Climate Fund (GCF), moeten over robuuste investeringscriteria en toezichtsmechanismen beschikken, inclusief sterke sociale en ecologische waarborgen, zodat projecten die de biodiversiteit kunnen bedreigen en gemeenschappen oneerlijk kunnen verdringen, niet worden gefinancierd. Bovendien mogen de GCF en andere fondsen voor klimaatfinanciering geen ondersteuning bieden voor vervuilende fossiele brandstofprojecten of valse oplossingen zoals "klimaatslimme landbouw".

• Een verbintenis om niet alleen te focussen op het vergroenen van de energievoorziening, maar ook op het verminderen van het verbruik en het promoten van de idealen van een eenvoudig leven, zoals paus Franciscus pleit in Laudado Si '.

Mensen kracht
CIDSE gelooft in de kracht van mensen om de koers van de wereld te veranderen en zorgt ervoor dat de stem van de mensen op verschillende fora wordt gehoord. We zullen ondersteuning bieden en deelnemen aan verschillende activiteiten waarbij burgers betrokken zijn die om klimaatrechtvaardigheid vragen:

• In het weekend van 28-29 november zullen gedecentraliseerde acties in hoofdsteden en in Parijs plaatsvinden om degenen die verantwoordelijk zijn voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering op te roepen en een laatste wake-up call te geven aan ministers en onderhandelaars die naar COP21 zullen reizen om op te lossen de chaos van de klimaatverandering.

• Vanaf 5 december organiseert de Franse grassroots-beweging Alternatiba een mondiaal dorp van alternatieven, om aan de wereldleiders te laten zien dat mensen al oplossingen en alternatieven vinden voor de huidige systemen die schadelijk zijn voor mens en planeet.

• Op 12 december vindt er in Parijs een massamobilisatie plaats die de kracht van de volksbeweging laat zien voor een toekomst waarin het milieu en de mensen worden gerespecteerd.

In de aanloop naar Parijs

• Samen met Caritas Europa, CEC, COMECE en ACT Alliance EU organiseerde CIDSE een Oecumenische conferentie over klimaatverandering en de pauselijke encycliek Laudato Si'gehost door EP-lid Othmar Karas in het Europees Parlement op 29 september.

CIDSE en Caritas Internationalis organiseerden een dialoog op hoog niveau over klimaatverandering met katholieke kerk en regeringsvertegenwoordigers bij de Verenigde Naties in New York op 26 september en, enkele dagen eerder, coördineerde de lancering van een oproep aan wereldleiders voorafgaand aan de VN-top over duurzame ontwikkeling mede ondertekend door meer dan 50 politieke besluitvormers, schrijvers, activisten, geloofsleiders en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

• Op 11 juni hielden CIDSE en Caritas Internationalis het evenement: “Zorg voor de schepping: katholiek perspectief op klimaatverandering en verwachtingen van de overeenkomst van Parijs”Op de klimaatconferentie in Bonn. De katholieke sociale leerstelling hecht veel belang aan de zorg voor de schepping en mededogen met de meest kwetsbaren, dus het aanpakken van klimaatverandering is een kwestie van sociale rechtvaardigheid. In het licht van de aanstaande pauselijke encycliek presenteerden katholieke ontwikkelings-NGO's hun standpunten en verwachtingen over het akkoord van Parijs.

• Samen met 240 NGO's riep CIDSE op tot bescherming van de mensenrechten in de 2015 Klimaatovereenkomst tot en met dit papier ingediend bij de ADP in februari.

• Elke maand neemt CIDSE deel aan de Snel voor het klimaat initiatief, een groeiende beweging van jongeren, milieuactivisten en gelovigen die hun kracht tonen door eenmaal per maand zonder voedsel te gaan en wereldleiders op te roepen meer te doen om de klimaatcrisis op te lossen.

Van Lima tot Parijs
CIDSE was aanwezig in Lima op de COP20-conferentie en coördineerde de 'verklaring van de katholieke bisschoppen in Lima op weg naar Parijs', waarin kerkleiders uit alle continenten opriepen tot een eerlijke en juridisch bindende klimaatovereenkomst die moest worden ondertekend tijdens de COP21 in Parijs . Het document is geschreven in samenwerking met CIDSE, CEAS (Peru), Caritas Internationalis, CAFOD (VK), CCFD-Terre Solidaire (Frankrijk), Cordaid (Nederland), Development and Peace (Canada), MISEREOR (Duitsland), Secours Catholique (Frankrijk) en Trócaire (Ierland).

Met wie werkt CIDSE om klimaatrechtvaardigheid te bereiken?
CIDSE werkt voor haar pleitbezorging voor klimaatrechtvaardigheid leden uit Europa en Noord-Amerika en met zijn partners uit het zuiden.
CIDSE werkt ook samen met verschillende partners wereldwijd, waaronder onder andere Caritas Internationalis, APRODEV en het Climate Action Network (CAN) Europa.

Ons Franse lid CCFD-Terre Solidaire is een van de oprichtersorganisaties van de Coalitie COP 21en CIDSE ondersteunt de oproep tot actie. De coalitie 21 is een groep van ongeveer 100 maatschappelijke organisaties die oproepen tot mobilisatie tegen klimaatverandering gedurende 2015.

Kontakte:

meera ghani          

Meera Ghani
Beleids- en advocatenfunctionaris
Klimaatrechtvaardigheid
Tel: + 32 (0) 2 233 37 56
ghani (at) cidse.org                       

 Giulia Bondi

Giulia Bondi
Junior Officer - Climate Justice
Tel: + 32 (0) 2 233 37 51
bondi (at) cidse.org

 

 
 
Deel deze inhoud op sociale media