Het Europa dat we willen: rechtvaardig, duurzaam, democratisch en inclusief - CIDSE

Het Europa dat we willen: rechtvaardig, duurzaam, democratisch en inclusief

Gemeenschappelijk beroep op Europese leiders door Europese maatschappelijke organisaties en vakbonden (Beschikbaar in EN-ES-FR)

 

 

Terwijl we de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome vieren, hebben we een geweldige gelegenheid om de balans op te maken van hoe ver Europa is gekomen - en hoe ver we nog moeten gaan om iedereen in Europa een duurzame en welvarende toekomst te bieden. Het is een kans die we u, de leiders van Europa, vragen om met beide handen te grijpen. Wij roepen u op om leiderschap, visie en moed te tonen om Europa op weg te helpen naar een duurzame toekomst die de rechten van alle mensen realiseert en planetaire grenzen respecteert. 

We moeten niet nalaten te beseffen hoe ver Europa is gekomen sinds 1957, toen we een handjevol naties waren die vastbesloten waren uit de as van de Tweede Wereldoorlog te komen en op weg te gaan naar een vreedzame en verenigde gemeenschappelijke toekomst. Tegenwoordig is de Europese Unie het grootste en meest succesvolle vredesinitiatief van onze tijd, een plek waar Europeanen rijkdom aan culturele verschillen en kracht vinden in gemeenschappelijke waarden en ambities, en waar ze meer stabiliteit, veiligheid en welvaart genieten dan op veel andere plaatsen in de wereld. 

Maar we kunnen het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam te zijn: er moet nog veel gebeuren om een ​​duurzame wereld te bouwen voor huidige en toekomstige generaties. Hoewel we veel vooruitgang hebben gezien, is de belofte van die vroege dagen nog steeds niet volledig waargemaakt en we zijn een tijdperk ingegaan waarin de waarden in het hart van Europa - democratie en participatie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid, respect voor de rechtsstaat en mensenrechten - worden ondermijnd. Burgers zetten vraagtekens bij de bestaansreden van de Europese Unie, de legitimiteit van regeringen en de reguliere politiek, en het vermogen van bestaande bestuursstructuren om te reageren op de meest urgente uitdagingen van de samenleving. Als gevolg hiervan neemt het vertrouwen in openbare instellingen af.

In deze onzekere tijden streven de Europese burgers naar een sterkere focus op die 'Europese waarden'. Ze streven naar economisch, sociaal en ecologisch welzijn. Economisch welzijn in de vorm van welvaart voor iedereen en de herverdeling van rijkdom. Sociaal welzijn bij het aanbieden van kwaliteit, betaalbare diensten voor iedereen en een versterking van het sociale weefsel dat ons samenbindt. Milieuwelzijn in een gezonde natuurlijke omgeving die al het leven op aarde in stand houdt en ons schone water en lucht beschermt.

Daarom vragen wij u, leiders van Europa, om af te stappen van een economisch model dat ongelijkheden heeft vergroot en liever te investeren in een 'sociale markteconomie' die werkt voor alle mensen. Met armoede en sociale uitsluiting op onaanvaardbaar hoge niveaus, moeten we terugkeren naar een meer inclusief economisch beleid dat ervoor zorgt dat de welvaart van Europa wordt gedeeld, zonder de planeet te schaden. Wij roepen u op om onze kernwaarden te handhaven en te investeren in werkgelegenheid en onderwijs op basis van kritisch denken om onze open, democratische samenlevingen te verdedigen en het gevoel van onveiligheid dat velen ervaren aan te pakken.

Wij roepen u, leiders van Europa, op om ervoor te zorgen dat gendergelijkheid, mensenrechten, vrijheid van godsdienst, democratie en de rechtsstaat volledig worden uitgevoerd en gehandhaafd, zowel op EU- als op nationaal niveau. We willen een gastvrijer Europa zien waar ieders bijdrage welkom is en migratie wordt erkend als een zegen voor de samenleving, geen afvoer.

Europa moet ook een rol spelen bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. Klimaatverandering in het bijzonder is een existentieel risico voor onze wereld en het moet niet alleen om milieuredenen worden aangepakt, maar ook om de escalatie van conflicten, honger en gedwongen migratie te voorkomen.

United, we bellen voor:

  •  Een Europa dat de burgerlijke, politieke, sociale, economische en culturele rechten van iedereen bevordert en beschermt en die buiten zijn grenzen ondersteunt om hun rechten te realiseren;
  • De verwezenlijking van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, door de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de principes die hieraan ten grondslag liggen, centraal te stellen in het EU- en nationale beleid;
  • De volledige tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs door energie-efficiëntie te verhogen en de rechtvaardige en duurzame overgang naar schone en betaalbare hernieuwbare energie te versnellen om de opwarming van de aarde ver beneden 2 ° C te houden en inspanningen te blijven leveren om 1.5 ° C te houden;
  • Een versterking van onze representatieve en participerende democratie, met verschillende ruimte voor participatie van mensen na verkiezingen, waardoor een divers maatschappelijk middenveld kan floreren;
  • Versterking van onderwijs als een publieke verantwoordelijkheid die levenslang leren voor iedereen biedt om actief burgerschap, kritisch denken, sociale inclusie en bewustwording van duurzame ontwikkeling en mensenrechten te ontwikkelen;
  • Een rechtvaardige overgang voor arbeiders en industriële regio's van het huidige economische model naar een moderne, levendige, groene en sociaal rechtvaardige economie waarin ons menselijk en natuurlijk kapitaal wordt gekoesterd;
  • Een Europees sociaal model dat volledige bescherming biedt aan alle werknemers, alle consumenten en alle mensen die in de EU wonen; een die de welvaartskloof omkeert en armoede en sociale uitsluiting vermindert;
  • Een Europese Unie met een sterke pijler voor sociale rechten, die zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid en eerlijke beloning, en ongelijkheden tussen vrouwen en mannen aanpakt, discriminatie van kinderen en jongeren of op basis van ras, seksuele geaardheid, genderidentiteit, sociaaleconomische status, leeftijd, handicap minderheids- of andere status.

In een wereld die sneller verandert dan ooit tevoren, zijn Europese eenheid en solidariteit nu net zo belangrijk als 60 jaar geleden. Solidariteit bracht ons samen en solidariteit is de enige weg vooruit. Geen van de huidige uitdagingen kan worden opgelost door één natie of één groep mensen alleen.

Er is echter een dringende noodzaak voor de Europese Unie en haar instellingen om opnieuw aansluiting te vinden bij de realiteit, de dromen en de hoop van haar burgers als de relevantie en het voortbestaan ​​van onze Unie op de lange termijn veilig gesteld moeten worden. Dit is het moment om opnieuw na te denken over de richting waarin we reizen, voort te bouwen op onze prestaties en de basis te leggen voor de volgende 60-jaren van Europese integratie.

Wij verwachten van u, als de leiders van Europa, dat u precies dat doet: de moed en de visie hebben om de overgang te leiden naar een rechtvaardig, duurzaam, democratisch en inclusief Europa. We verwachten van u dat u naar de mensen in Europa luistert en dat u tijdens de Top van Rome een sterke, gezamenlijke inzet voor een betere, meer duurzame toekomst maakt.

 

Download hieronder de volledige verklaring (beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans) en de ondertekenaars. 

The_Europe_We_Want_English_Versio_Final.pdf
The_Europe_We_Want_French_version.pdf
The_Europe_We_Want_Spanish_Version.pdf

Deel deze inhoud op sociale media