CIDSE op het thematisch sociaal forum over mijnbouw en extractivisme - CIDSE

CIDSE op het Thematisch Sociaal forum over Mijnbouw en Extractivisme

Het eerste "Thematisch Sociaal forum over Mijnbouw en Extractivisme" vindt plaats in Johannesburg, Zuid-Afrika, van 12 - 15 november 2018.

In de afgelopen vijftien jaar heeft de uitbreiding, consolidatie en intensivering van een model van misbruik van de zogenaamde "natuurlijke hulpbronnen", waarvan de mijnbouw een voorbeeld is, over de hele wereld plaatsgevonden. Dit model heeft grote sociaal-ecologische gebieden verwoest en vernederd, de omstandigheden van de opwarming van de aarde en klimaatonrechtvaardigheid verscherpt. Zoals veel CIDSE-partners hebben gezien, onderwierp dit model lokale economieën aan een logica van accumulatie die privé ten goede komt aan bedrijven in de sector, veranderingen en achteruitgang oplegt aan sociale en milieubeschermingswetten, en het dagelijks leven van traditionele, inheemse en boerengemeenschappen beïnvloedt door schendingen mensenrechten, die met name het leven van vrouwen en kinderen beïnvloeden.

Het Thematisch sociaal forum over mijnbouw en extractieve economie heeft als doel een brede beweging van weerstand en sociale controle over extractieve activiteiten te consolideren.

Het CIDSE-netwerk, met zijn jarenlange inzet voor mensenrechten en alternatieven voor mijnbouw en extractivisme, ondersteunt en neemt actief deel aan het forum. Vertegenwoordigers van het secretariaat en enkele vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties (CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk; DKA (lid van CIDSE's lid KOO), Oostenrijk; Fastenopfer, Zwitserland; Misereor, Duitsland) zijn ter plaatse. Anderen, zoals CAFOD, Engeland en Wales; SCIAF, Schotland en Trócaire, Ierland hebben het forum in verschillende vormen ondersteund.

Activiteiten georganiseerd door CIDSE:

Maandag 12 / 11, 10: 30 - 15: 30. Twee evenementen georganiseerd met Red Muqui, Acción Ecologica, Misereor, Iglesias y Minería, CCFD-Terre Solidaire over de onderwerpen van:

- Just Transition en nieuwe vormen van regeneratieve productie: Alleen overgangskaders en nieuwe vormen van regeneratieve productie, alternatieve ontwikkeling in mijngebieden

- Transformatieve acties: dialoog als transformerende actie, participerende reflectieve oefening over systemische verandering

Woensdag 14 / 11: Een evenement dat gezamenlijk met TNI wordt georganiseerd over:

Internationale verdragen, wettelijke kaders en het gebruik van de wet om onze strijd te bevorderen: deze vergadering zal nagaan hoe VN en andere multilaterale verdragen de strijd tegen mijnbouw en xtractivisme kunnen bevorderen. In het bijzonder zal het de mogelijkheden overwegen om de macht van TNC's terug te draaien door de vaststelling van bindende verdragen.

Bekijk deze pagina voor regelmatige updates uit Zuid-Afrika!

CIDSE's contacten ter plaatse zijn: Sylvia Obregon: obregon (at) cidse.org en Stefan Reinhold: reinhold (at) cidse.org


Recente relevante bronnen van leden en bondgenoten:

Juli 2018; CIDSE; Samenvatting van CELAM's pastorale brief over mijnbouw

Mei 2018; Facing Finance, met steun van Misereor, Vieze winsten: mijnbouw- en winningsbedrijven

April 2018; Misereor & Red Muqui, Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú - Impactos ambientales de la minería e ingresos alternativos en la agricultura en Junín y Cajamarca

April 2018, Developmemt & Peace en wereldwijde zuidpartners, Slotverklaring van de internationale bijeenkomst 'Vrouwen die zich verzetten tegen extractivisme'

Maart 2018, Broderlijk Delen samen met APRODEH, Colectivo de Abogados, CEDHU en CEDIB,  Verslag over extractivisme en mensenrechten in Andeslanden

2018, CJP, januari Une planète à bout de souffle. Réduire, Imaginer, Agir

September 2017, ALBOAN & Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS) Femmes dans les mines. Les Impacts du Système de Traçabilité dans les community's Rubaya / Masisi, en République Démocratique du Congo

Januari 2017, Brederlijk Delen, Belgische banken hebben banden met de winningssector in Latijns-Amerika

Maart 2016, Fastenopfer / Brood voor iedereen, Le profit plus belangrijke que les droits humains? L'extraction de l'or au Burkina Faso et la responsabilitée de la Suisse


BLOG-UPDATES VAN JOHANNESBURG

12 november 2018

3

Panel over "Perspectieven voor rechtvaardige overgang en alternatieve ontwikkeling"

"AMANDLA", en het publiek schreeuwt in reactie "Awethu", wat "KRACHT - voor de mensen" betekent. Dit is het motto dat resoneert in de openingsplenaire vergadering van het eerste Thematisch Sociaal Forum over mijnbouw en mijnbouw. CIDSE en zijn leden zijn in Johannesburg samengekomen met partners en andere organisaties uit meer dan 60-landen van over de hele wereld om de weerstand van mensen tegen mijnbouw en de verwoestende gevolgen ervan te vieren. De eerste dag van dit thematische sociale forum was gewijd aan zelfgeorganiseerde activiteiten. CIDSE-medewerkers en leden hadden de gelegenheid om na te denken over de dringende behoefte aan een verandering van paradigma om af te stappen van de huidige wereldwijde extractivistische economie. Dit was voor ons een gelegenheid om de resultaten van CIDSE's april 2018 te delen Forum voor systemische verandering, binnen een panel over "Perspectives for Just Transition and Alternative Development", mede georganiseerd met MISEREOR en partners zoals Red Muqui, WoMin en Accion Ecologica. We hebben ook deelgenomen aan de lancering van de desinvesteringscampagne van Iglesias y Mineria. Deze campagne is gericht op het tegengaan van het dominante verhaal van grote mijnbouwbedrijven die mijnbouwprojecten blijven presenteren als kansen voor ontwikkeling, veelbelovende banen en een zogenaamde "duurzame" mijnbouw. De Desinvesteringscampagne is gericht op het betrekken van kerkacteurs van over de hele wereld om te eisen dat zij hun eigen investeringen screenen en afstoten van schadelijke mijnbouwinvesteringen. Veel kameraden uit Afrikaanse landen toonden grote belangstelling voor deze aanpak en wilden graag contacten leggen met het Iglesias y Mineria-netwerk. CIDSE organiseerde ook een panelreflectie over "Dialoog als transformerende actie" met Iglesias y Mineria en de People's Dialogue. Dit was voor ons een gelegenheid om de jarenlange ervaring van Latijns-Amerikaanse partners op het gebied van bevrijdingstheologie te herinneren en het concept van dialoog te verdiepen, inclusief de basisvoorwaarden om een ​​goede dialoog aan te gaan in plaats van een onderhandeling, hetgeen onevenwichtige machtsverhoudingen impliceert.


13 november 2018

TSF-paneel 13 november 2018

De tweede dag van het Thematisch Sociaal Forum over Mijnbouw en Extractivistische Industrieën begon met verzetsliederen van door mijnbouw getroffen Zuid-Afrikaanse gemeenschappen. Na deze culturele opening deelden een sterk panel van vier vrouwen hun sociale strijd rond extractivistische activiteiten in Brazilië, de Filippijnen, Nigeria en de VS. Ze waren het eens over de dramatische toename van extractieve activiteiten in de afgelopen 15-jaren, terwijl ze tegelijkertijd een verhoogde weerstand dachten. Over de hele wereld ondersteunen vrouwen in wezen het sociale verzet tegen extractivistische activiteiten. Het tweede panel leverde een scherpe analyse van het wereldwijde kapitalistische systeem op basis van extractieve economieën dat enorme sociale en ecologische vernietiging en klimaatverandering met zich meebrengt. De boodschap was duidelijk: we hebben dringend substantiële systemische veranderingen nodig om de planeet te redden. Na de plenaire sessies ondernamen de deelnemers van de TSF actie en brachten hun sterke boodschappen in een luide en kleurrijke protestmars naar het hoofdkantoor van Anglogold Ashanti, een van de grootste goudmijnbedrijven ter wereld. In de middag begonnen tien verschillende thematische vergaderingen strategieën te ontwikkelen en netwerken op te bouwen rond een aantal belangrijke kwesties, zoals de nieuwe opkomende bedreigingen van diepzeemijnbouw of de verhoogde druk van de verschuiving naar "groene energie", waarvoor altijd meer mineralen nodig zijn. Dit gaat samen met een steeds toenemende criminalisering van sociale strijd in veel landen. Padre Dario Bossi van Iglesias y Minería schetste de verantwoordelijkheid van de katholieke kerk als een wereldwijde speler bij het beschermen van getroffen gemeenschappen.


14 november 2018

TSF-paneel 14 november 2018

We begonnen deze dag met een verslag van de interessante debatten die gisteren in de thematische vergaderingen plaatsvonden. Opvallende ideeën die naar voren kwamen, waren de noodzaak om territoria, geesten en lichamen te dekoloniseren. Het lijden van gemeenschappen moet stoppen en oplossingen zoals de blauwe en groene economie werden ontmanteld en bekritiseerd omdat ze de kapitalistische agenda voortzetten. Dit werd gevolgd door een plenaire vergadering over mijnbouw, klimaat en ecologische crisis. Vertegenwoordigers van Accion Ecologica deelden enkele ervaringen uit Ecuador, benadrukten dat het recht op de natuur een krachtig instrument kan zijn en stelden de vraag hoe we dit concept in ons werk kunnen integreren. We werden toen op veel kwesties uitgelokt door een vertegenwoordiger van de Rosa Luxemburg Foundation, bijvoorbeeld over de ambivalentie van klimaatrechtvaardigheidacties in noordelijke landen: de bewegingen om kolen- of kernenergie te stoppen (in Duitsland maar ook in andere Europese landen) moeten rekening houden met dat deze vermindering stimuleert niet de invoer van grondstoffen die worden geproduceerd met extreem negatieve sociale en milieueffecten. Wereldwijde klimaatrechtvaardigheid moet rekening houden met alle mogelijke negatieve gevolgen voor iedereen, waar ze ook wonen. Een belangrijke vraag is dus hoe we moeten omgaan met belangenconflicten binnen onze bewegingen. In de middag vonden acht convergerende commissies plaats met de duidelijke bedoeling om convergenties, divergenties en actieplannen te identificeren. In die groepen kwamen onderwerpen aan de orde als het recht om nee te zeggen, alternatieven voor extractivisme, strijd van gemeenschappen en tegen bedrijven of internationale verdragen. Concrete suggesties werden gedaan en uitgewisseld in de plenaire vergadering. Die suggesties leggen nu de basis voor de slotverklaring van het Thematisch Sociaal Forum Mijnbouw en winningseconomie op donderdag, inclusief een actieplan voor de toekomst. Wordt vervolgd op donderdag 15 november, de laatste dag van het thematisch sociaal forum over mijnbouw en extractivistische economie.


15 november 2018

TSF-paneel 15 november 2018

Na het eerste dansen en zingen, begon de laatste dag van het forum met een panel over “Just transition and extractives”. Een vertegenwoordiger van het Latijns-Amerikaanse netwerk "Sí a la vida, No a la Minería" vertelde ons het verhaal van twee gemeenschappen uit Colombia die mijnbouwprojecten op hun grondgebied stopzetten, niet alleen door op straat te protesteren, maar ook door sociaal-economische ontwikkeling te creëren alternatieven rond projecten voor duurzame landbouw en ecotoerisme. Een panellid van Muqui Network (Peru) herinnerde ons aan het belang van het opbouwen van nieuwe collectieve identiteiten en verhalen rond het idee van welzijn, breed begrepen, om de beperktheid van conventionele opvattingen over economische groei aan te vechten. Hij wees ook op de noodzaak om de jongere generaties te bereiken met de boodschap van ecologie omdat de toekomst in hun handen ligt. De ochtend werd voortgezet met de presentatie van de eerste ontwerpverklaring die naderhand in de werkgroepen werd besproken. Er was consensus over de belangrijkste punten, maar ook in het volgende debat kwamen belangrijke zorgen naar voren, zoals het opstellen van "ambachtelijke mijnbouw". Ten slotte is afgesproken om enkele wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp op te nemen en zal de stuurgroep van het forum een ​​definitieve versie van de verklaring opstellen, die de komende dagen zal worden gelanceerd.

Het Thematisch Sociaal Forum werd afgesloten met de goedkeuring van een laatste verklaring en een actie agenda.

 

Deel deze inhoud op sociale media
Beveiligd door miniOrange