West-Afrikaanse bisschoppen roepen op tot een bindend instrument om de activiteiten van transnationale bedrijven te reguleren - CIDSE

West-Afrikaanse bisschoppen roepen op tot een bindend instrument om de activiteiten van transnationale ondernemingen te reguleren

De volgende verklaring werd ondertekend door de bisschoppenleden van de regionale bisschoppelijke conferentie van West-Afrika (RECOWA-CERAO) tijdens de slotzitting van het 8e Permanent Comité van RECOWA-CERAO op 16 februari 2020.


AAN DE MENSEN VAN GOD EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL,

Tijdens de eerste synode over de Kerk in Afrika maakten de synodevaders, bij het beoordelen van de moeilijkheden waarmee het continent werd geconfronteerd, met spijt de volgende opmerking: “Een veel voorkomende situatie is ongetwijfeld het feit dat Afrika verzadigd is met problemen; in bijna al onze naties is er verschrikkelijke ellende, wanbeheer van de schaarse beschikbare middelen, politieke instabiliteit en sociale desoriëntatie ... "

Op basis van deze waarneming concludeerden de kerkvaders dat “het huidige Afrika kan worden vergeleken met de man die van Jeruzalem naar Jericho daalde; die in de handen vielen van bandieten die hem uitkleedden, hem sloegen en vertrokken, hem halfdood achterlatend… “(EA 40-41).

Net als de Amazone presenteert ons dierbare West-Afrika zich aan de wereld in al zijn pracht, drama en mysterie (QA 1). Het is om deze reden dat wij bisschoppen, voorzitters van nationale en interterritoriale bisschoppelijke conferenties, voorzitters van bisschoppelijke commissies RECOWA-CERAO, leden van het Permanent Comité RECOWA-CERAO, bijeen van 12 tot 17 februari 2020 in Abidjan, Ivoorkust, op ter gelegenheid van de 8th Bijeenkomst van ons Permanent Comité heeft aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Afrikaanse landen als geheel, maar met bijzondere nadruk op West-Afrika. 

Geluisterd naar de verschillende presentaties over het thema “Laten we samen werken voor de rechten van gemeenschappen en het milieu“, En na gebeden te hebben, willen we broederlijk uw aandacht vestigen op de volgende punten: 

1. De presidentsverkiezingen in verschillende landen van de subregio
Dit jaar wordt 2020 gekenmerkt door de organisatie van verkiezingen in 6 landen in West-Afrika, namelijk: Burkina Faso, Ghana, Guinee, Ivoorkust, Niger en Togo. Door te leren van ervaringen uit het verleden doen we een beroep op de wijsheid en de geest van verantwoordelijkheid van de politieke actoren en van al diegenen die bij deze verkiezingsprocessen zullen worden betrokken. We vragen hen om vreedzame, geloofwaardige en transparante verkiezingen te organiseren. De tijd is eindelijk gekomen om de wereld een ander gezicht te geven van onze ervaring van democratie: die van volwassenheid door bloedeloze verkiezingen, voor, tijdens en na; en het vonnis aanvaard door iedereen. We moeten begrijpen dat politiek een ruimte van dienstbaarheid en zelfgave is voor het geluk van medeburgers.  

We richten een vurige smeekbede tot God, zodat we het einde zien van de cyclus van electoraal geweld. Ook zullen we ons via de Commissie voor Justitie en Vrede inzetten om de verkiezingsprocessen te begeleiden. We doen een beroep op het geweten van alle politieke actoren, om ons niet alleen te laten leiden door de geest van winst en gewin, want Christus zei: "Wat zal een mens baat hebben als hij het universum wint maar zijn ziel verliest?" (Mk 8:36).

2. De kwestie van landroof en gedwongen onteigening van land
Wij, de bisschoppen van West-Afrika, danken God voor het geschenk van de schepping in het algemeen, vooral voor het gezegende en vruchtbare land in Afrika. We zijn ervan overtuigd dat mensen door de Schepper zijn gevestigd als verzorgers van de aarde en ons gemeenschappelijke thuis. In de geest van Laudato Si ' en, naast de volkeren van Afrika, bevestigen we onze toewijding om de rechten van deze volkeren te beschermen, hun waarden, hun tradities, hun gebruiken en culturen te respecteren. We willen werken voor het behoud van de aarde, bossen, rivieren en alles wat leeft en bloeit in deze ruimtes die in Afrika worden beschouwd, niet alleen als middelen om te worden geëxploiteerd in de enkele richting van winst, maar eerder als heilige ruimtes, bron van leven , wijsheid, evenwicht. Helaas worden we vandaag geconfronteerd met het fenomeen landroof door multinationals met de kennis van bepaalde lokale actoren. 

Naast landroof door multinationals zien we in sommige delen van onze regio de groei van de gedwongen onteigening van boerenland door grazers voor graasdoeleinden. We zijn ook getuige van de klopjachters, dorpsbewoners die vanuit hun huizen worden geparkeerd en hun landerijen worden vernietigd. Dit leidt tot verlies van mensenlevens. 

Met al onze kracht veroordelen we de landroof en gedwongen onteigening van land in al zijn vormen. De gevolgen zijn niet te overzien: verlies van cultureel en voorouderlijk erfgoed, ontheemding, werkloosheid, hongersnood, uittocht, migratie, enz. Aan de staten, bedrijven, multinationals en aan allen die betrokken zijn bij deze rampzalige operatie van landroof en gedwongen onteigening van land in Afrika, we richten ons op een oproep om te luisteren naar het woord van God: «Strip de zwakken niet; hij is zwak! En verpletter de nederige man niet in gerechtigheid ” (Sp 22,22).

3. Minerale winning en ecologische gevolgen
Ondanks wat kan worden gezegd van de economische voordelen van de winning van mineralen in Afrika, moet worden opgemerkt dat de schadelijke effecten ervan voor de Afrikaanse volkeren niet te overzien zijn. Het zijn onder andere: aantasting van het milieu, onbalans van het ecosysteem, verlies van biodiversiteit, vervuiling van rivieren, zeeën, watertafels, enz. Hier herinneren we ons aan de leer van de Heilige Vader, "Op verschillende manieren blijven ontwikkelingsvolken, waar de belangrijkste biosfeerreservaten worden gevonden, de ontwikkeling van de rijkste landen voeden ten koste van hun heden en van hun toekomst." (LS52). 

4. De behoefte aan een verdrag of conventie die Afrika beschermt
We erkennen dat er verschillende internationale verdragen en conventies bestaan, maar deze overeenkomsten doen geen recht aan Afrika. 

Wij pleiten daarom voor de instelling van een wereldwijd, juridisch bindend instrument om de activiteiten van transnationale ondernemingen te reguleren. We vragen onze respectieve regeringen in West-Afrika om samen met andere landen te werken aan de realisatie van een dergelijk instrument voor vreedzaam wereldwijd bestuur, een factor van sociale cohesie. 

Verder dringen wij er bij politici en de gebruikelijke autoriteiten van onze landen op aan de rechten van hun volk te verdedigen en deel te nemen aan het project van dit verdrag en in te stemmen met de uitvoering ervan. Op deze manier wordt gratis, geïnformeerde en voorafgaande toestemming gegarandeerd voor hun mensen.  

Van onze kant instrueren wij de Justitie- en Vredescommissies van al onze bisdommen om inspanningen en innovaties te verdubbelen in de zorg, bescherming en ondersteuning van de slachtoffers van de schadelijke effecten van landroof en gedwongen onteigening van land. Daarnaast verbinden we ons ertoe intensief advocacy-werk te doen met alle nationale en internationale instanties, zodat sterke kaders en mechanismen kunnen worden opgezet om eventuele onrechtvaardigheid en afwijkingen te corrigeren. 

We wenden ons ook tot de regeringen van ontwikkelde landen. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat ze niet alleen het lot van hun respectieve landen, maar ook van de hele mensheid in handen hebben. Ze zijn ook de bewakers van ons gemeenschappelijke huis en het is om deze reden dat we hen aanspreken door deze woorden van paus Franciscus te lenen: “De vernietiging van de menselijke omgeving is zeer ernstig, want niet alleen heeft God de wereld aan de mens toevertrouwd, maar toch is het leven van deze een geschenk dat beschermd moet worden tegen verschillende vormen van vernedering. Elk verlangen om de wereld te beschermen en te verbeteren vereist ingrijpende veranderingen in levensstijl, productie- en consumptiepatronen, de gevestigde machtsstructuren die de huidige samenlevingen besturen. Echte menselijke ontwikkeling heeft een moreel karakter en veronderstelt volledig respect voor de menselijke persoon, maar het moet ook aandacht besteden aan de natuurlijke wereld en rekening houden met de aard van elk wezen en zijn onderlinge banden in een ordelijk systeem. " (LS5).

Laten we daarom samenwerken voor een nieuwe wereldorde die de verschillende gemeenschappen van West-Afrika het recht op een omgeving garandeert die duurzame ontwikkeling bevordert, met respect voor de natuur en natuurlijke hulpbronnen. In navolging van de Heilige Vader nodigen wij de regeringen van West-Afrika uit om «de groeimodellen te corrigeren die niet in staat lijken het respect voor het milieu en de rechten van gemeenschappen te garanderen.

Moge Maria, onze lieve vrouw van Afrika ons helpen. 

Gegeven in Abidjan op 16 februari 2020
RECOWA-CERAO 8e permanent comité
Bisschoppen leden

ondertekenaars:

 1. Mgr. Ignatius KAIGAMA, president van RECOWA-CERAO 
 2. mgr. Alexis TOUABLI YOULO, 2nd Vice-voorzitter van RECOWA-CERAO 
 3. Mgr. John Cardinal ONAIYEKAN, voorzitter van het Financieel Comité RECOWA-CERAO 
 4. Mgr. Philip NAAMEH, president van de bisschoppelijke conferentie van Ghana (GCBC) 
 5. Mgr. Augustine AKUBEZE, president van de bisschoppelijke conferentie van Nigeria (CBCN) 
 6. Mgr. Charles CAMPBELL, president van ITCABIC Sierra Leone en Gambia 
 7. Mgr. Raphael GUILAVOGUI, voorzitter van de bisschoppelijke conferentie van Guinee (CiTG) 
 8. Mgr. Jonas DEMBELE, voorzitter van de bisschoppelijke conferentie van Mali (CEM) 
 9. Mgr. Benoît ALOWONOU, voorzitter van de bisschoppelijke conferentie van Togo (CET) 
 10. Mgr. Salomon LEZOUTIER, president van de bisschoppelijke conferentie van katholieke bisschoppen van Ivoorkust (CECCI)  
 11. Mgr. Joseph AFRIFAH-AGYEKUM, voorzitter van de Commissie Liturgie, Théologie et Apostolat Biblique 
 12. Mgr. Martin UZOUKWU, voorzitter van de Commissie Laïcat et Famille 
 13. Mgr. Godfrey Igwebuike ONAH, voorzitter van de Commissie Catéchèse et Education Catholique 
 14. Mgr. Hilary OKEKE, voorzitter van de Commissie voor justitie, vrede en ontwikkeling
 15. Mgr. Joachim OUEDRAOGO, voorzitter van de missie van de Commissie, Œuvres Pontificales Missionnaires, Apostolat de la Mer, Migrants et Tourisme 
 16. Pater Alphonse SECK, regionaal coördinator CARITAS West-Afrika
 17. Eerwaarde pater Joseph AKA, secretaris-generaal RECOWA-CERAO 
 18. Eerwaarde Vader Vitalis ANAEHOBI, 1st Adjunct-secretaris-generaal RECOWA-CERAO 
 19. Eerwaarde Vader Célestin SAGNA, 2nd Adjunct-secretaris-generaal RECOWA-CERAO 
 20. Eerwaarde Vader George NWACHUKWU, communicatiemedewerker, RECOWA-CERAO 
 21. Eerwaarde Vader Honoré BEUGRE, bronpersoon
 22. Eerwaarde Vader Jude ASANBE, directeur van CIWA 


Fotocredit: RECOWA-CERAO
De verklaring werd voor het eerst gepubliceerd op de RECOWA-CERAO-website.

Deel deze inhoud op sociale media