PERSBERICHT: Europees wetgevend initiatief inzake mensenrechten en zorgvuldigheid op milieugebied - CIDSE

PERSBERICHT: Europees wetgevingsinitiatief inzake mensenrechten en zorgvuldigheid op milieugebied

Katholieke organisaties en de kerk in de EU verwelkomen het Europese wetgevingsinitiatief inzake mensenrechten en zorgvuldigheid op milieugebied  

- Brussel, 10 februari 2021 -  

CIDSE (de internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid), Pax Christi International en Justice & Peace Europe, met de steun van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), verwelkomen het initiatief van de Europese Commissie om nieuwe EU-wetgeving over toeleveringsketens. 

De voorgestelde wetgeving zou bedrijven wettelijk verplichten om internationaal erkende mensenrechten en het milieu te beschermen bij de ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen. De katholieke organisaties hebben een gezamenlijke bijdrage geleverd aan een openbare raadpleging van de EU met het oog op de toekomstige wetgeving.  

Met deze mijlpaal wordt Europa de eerste regio ter wereld die dergelijke wetgeving invoert en bedrijven aansprakelijk stelt voor mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun toeleveringsketens. 

Volgens een recente studies In opdracht van de Europese Commissie voert slechts een op de drie bedrijven in de EU momenteel due diligence uit. Het voorgestelde wetgevingsinitiatief zou due diligence verplicht stellen en bijdragen tot een gelijk speelveld voor iedereen.  

"Worden geconfronteerd met een ongekendedeGezien de wereldwijde crisis hebben we nu meer dan ooit verplichte zorgvuldigheid in de toeleveringsketen nodig om bedrijfsmisbruik te stoppen en wereldwijde solidariteit te garanderen," verklaarde H. Em. Kardinaal Jean-Claude Hollerich SJ, voorzitter van COMECE, sprak zijn steun uit voor een ambitieuze Europese due diligence-wetgeving.   

Leden van CIDSE, Pax Christi International, ondersteunen samen met Justice & Peace Commissions en andere instellingen van de katholieke kerk kwetsbare gemeenschappen, wier mensenrechten vaak worden geschonden en gebieden worden beschadigd door zakelijke activiteiten. Deze gemeenschappen worden verder gemarginaliseerd door een gebrek aan toegang tot rechtsmiddelen en justitie.  

Via de EU-raadpleging roepen de katholieke organisaties de Europese Unie op om wetgeving aan te nemen die niet alleen zinvolle bescherming biedt aan de getroffen gemeenschappen, maar ook bijdraagt ​​aan de bevordering van het algemeen welzijn. De nieuwe EU-brede regels zouden alle bedrijven die actief zijn binnen de EU moeten verplichten hun toeleveringsketens in kaart te brengen om de mensenrechten en de gevolgen voor het milieu te helpen identificeren, voorkomen, verminderen en rekenschap af te leggen. Een dergelijke wetgeving moet ook bijdragen aan het herstel van negatieve mensenrechten- en milieueffecten die worden veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten.  

Volgens de gezamenlijke bijdrage moeten de nieuwe EU-regels ook duidelijk aangeven welke verplichtingen de lidstaten en de Europese Commissie hebben bij het toezicht op, de handhaving en het opleggen van sancties bij niet-naleving. Bij uitbreiding moet de wetgeving ervoor zorgen dat slachtoffers van bedrijfsschendingen toegang hebben tot de rechter, in hun eigen land en in het land waar de moedermaatschappij of het leidende bedrijf is gevestigd.   

In hun gezamenlijke reactie op de EU-raadpleging benadrukken CIDSE, Pax Christi International, Justice & Peace Europe, met de steun van COMECE, dat elk toekomstig Europees wettelijk kader moet worden afgestemd op relevante multilaterale processen, met name de bestaande vrijwillige normen, en de lopende werkzaamheden van de VN-intergouvernementele werkgroep voor bedrijfsleven en mensenrechten. Elke wetgeving die uit de EU komt over due diligence-verplichtingen en die toegang tot de rechter bieden, moet het bindende VN-verdrag waarover momenteel wordt onderhandeld door de VN-lidstaten, aanvullen en versterken.  

CONTACT  

Valentina Pavarotti 
Communications Manager voor CIDSE 
+ 32 (0) 2 282 43 73 
Pavarotti@cidse.org 

Deel deze inhoud op sociale media