CSO-verklaring over goedkeuring van due diligence-rapport - CIDSE

CSO-verklaring over goedkeuring van due diligence-rapport

Verklaring van het maatschappelijk middenveld over de aanneming van het Europees Parlement Wetgevingsverslag over due diligence en bedrijfsaansprakelijkheid

Gisteren keurde het Europees Parlement met een grote meerderheid, 504 voor, 79 tegen en 112 onthoudingen, het initiatiefverslag van de Juridische Commissie (JURI) van het Parlement van parlementslid Lara Wolters over corporate due diligence en corporate accountability met aanbevelingen voor de Europese Commissie over de noodzakelijke volgende stappen die moeten worden genomen.

Met dit rapport heeft het Europees Parlement zijn krachtige steun betuigd voor het lopende wetgevingsinitiatief inzake duurzaam ondernemingsbestuur dat in 2020 door de Europese Commissie is gelanceerd. Dit voorstel, dat naar verwachting in juni 2021 zal worden ingediend, heeft tot doel bedrijven te verplichten een due diligence-onderzoek uit te voeren om mensenrechten en milieurisico's en -effecten binnen hun eigen activiteiten en waardeketens te voorkomen en aan te pakken; en bieden toegang tot rechtsmiddelen wanneer zich schade voordoet.

Sterk signaal van het Europees Parlement

Dit rapport geeft een sterk signaal af aan de Europese Commissie over de belangrijkste elementen die het Europees Parlement verwacht in de komende wetgeving. Het roept op tot de invoering van een verplichte due diligence-verplichting van bedrijven om negatieve gevolgen voor de mensenrechten, het milieu (inclusief klimaatverandering) en goed bestuur in de bedrijfsvoering en waardeketens van bedrijven te voorkomen en aan te pakken.

Het stelt dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat hun aankoopbeleid geen potentiële of negatieve effecten veroorzaakt of daaraan bijdraagt. Het rapport benadrukt de rol van het in kaart brengen en openbaar maken van waardeketen zodat bedrijven hun zakelijke relaties beter kunnen identificeren; en beveelt openbaarmakingsvereisten aan met betrekking tot de due diligence-strategie van het bedrijf.

In het rapport wordt ook bepaald dat de bevoegde autoriteiten op eigen initiatief of naar aanleiding van klachten onderzoeken zullen instellen; en om boetes en andere administratieve sancties op te leggen.

Het roept de lidstaten ook op ervoor te zorgen dat ze een wettelijke aansprakelijkheidsregeling hebben om ervoor te zorgen dat bedrijven aansprakelijk worden gesteld en dat herstel biedt voor schade aan mens en milieu.

De Commissie moet op dit verslag voortbouwen

Er is echter nog ruimte voor de Commissie om in de komende wetgeving op dit verslag voort te bouwen. Maatschappelijke organisaties vragen dat de wetgeving verplicht van toepassing is op alle bedrijven; evenals een sterkere en geharmoniseerde verplichting tot zorgvuldigheidseisen die de hele waardeketen bestrijkt. De due diligence-definitie moet voortbouwen op de internationaal erkende instrumenten, namelijk de UN Guiding Principles & Business & Human Rights en de OESO-richtlijnen.

De definitie van mensenrechten, milieu en goed bestuur moet worden verduidelijkt om de meest uiteenlopende effecten in de hele waardeketen te bestrijken en in overeenstemming te zijn met de doelstellingen die met betrekking tot die kwesties in de EU-Verdragen zijn vastgelegd.

Hoewel het rapport de noodzaak erkent van overleg met een breed scala aan belanghebbenden om de due diligence-strategie van een bedrijf vast te stellen en te implementeren, moet de komende wetgeving ervoor zorgen dat raadpleging zinvol en effectief is.

Bovendien moeten handhavingsmechanismen (via zowel openbare / administratieve als particuliere / civiele handhavingsmechanismen) in geval van niet-naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen of voor veroorzaakte schade een doeltreffend afschrikmiddel zijn. In dit verband verwachten wij dat de Commissie strafrechtelijke aansprakelijkheid of gelijkwaardige instrumenten in overweging neemt.

Ten slotte, zoals uiteengezet in het rapport, is toegang tot de rechter en rechtsmiddelen voor getroffen individuen en gemeenschappen wanneer er schade is aangericht, essentieel voor het welslagen van de aanstaande wetgeving. Voor dat laatste roepen we de Commissie op om een ​​wettelijke aansprakelijkheidsregeling in te voeren met bijzonder krachtige bepalingen om de toegang tot de rechter te vergemakkelijken voor slachtoffers van bedrijfsmisbruik in binnen- en buitenland. Deze moeten de aansprakelijkheid omvatten voor het niet voorkomen van schade door de hele waardeketen; een eerlijkere verdeling van de bewijslast voor alle bewijselementen; en redelijke termijnen voor transnationale claims.

De ondergetekende organisaties zullen campagne blijven voeren om ervoor te zorgen dat de wetgeving zo ambitieus mogelijk is om mens en planeet te beschermen.

ONDERTEKENENDE ORGANISATIES

Deel deze inhoud op sociale media