CIDSE-verklaring: oproep tot een onmiddellijke reactie om het geweld in de OPT en Israël te stoppen en de onderliggende oorzaken aan te pakken - CIDSE

CIDSE-verklaring: oproep tot een onmiddellijke reactie om het geweld in de OPT en Israël een halt toe te roepen en de onderliggende oorzaken aan te pakken

Foto: Muhammad Sabah, B'Tselem.


CIDSE roept de EU en de lidstaten op om dringende maatregelen te nemen om onmiddellijk een einde te maken aan al het geweld in het bezette Palestijnse gebied (OPT) en Israël.

De afgelopen week is het geweld in de OPT en Israël ernstig geëscaleerd. Het kwam te midden van Palestijnse mobilisatie tegen Israëls discriminerende beleid van gedwongen ontheemding, in het bijzonder huisuitzettingen, die bedoeld zijn om Palestijnen uit de buurten van Sheikh Jarrah en Silwan in Oost-Jeruzalem over te brengen en te verdrijven. De aanvallen van de Israëlische strijdkrachten op Palestijnse gelovigen in de Al-Aqsa-moskee en in en rond de oude stad van Jeruzalem tijdens de ramadan, resulteerde in honderden Palestijnen die gewond raakten tussen 7 en 10 mei. (1) Er is ook gedocumenteerd over geweld Israëlische joodse extremisten en politiegeweld jegens Palestijnse burgers van Israël (2), evenals geweld tussen Palestijnse en Joodse Israëli's. Hamas reageerde door raketten op Israël af te vuren, waardoor 10 mensen in Israël werden gedood, waaronder twee kinderen. (3) Het willekeurig afvuren van raketten op burgercentra is een schending van het internationaal humanitair recht (IHR).

Vanaf 10 mei 2021 hebben de Israëlische troepen de aanvallen en raketaanvallen op de Gazastrook geïntensiveerd. Tegelijkertijd blijft de Israëlische regering een 13 jaar durende illegale blokkade opleggen aan het dichtbevolkte kustgebied. Deze collectieve straf, illegaal volgens internationaal recht (4), heeft Gaza aan de rand gebracht, waardoor het onleefbaar wordt(5) De bevolking van Gaza kan op geen enkele manier ontsnappen aan het geweld en de vernietiging en heeft moeilijk toegang tot essentiële diensten en goederen.

Volgens de Palestijns Centrum voor Mensenrechtenvan 10 tot 17 mei zijn in Gaza 213 Palestijnen vermoord, onder wie 61 kinderen. (6) UNOCHA rapporteert meer dan 1400 gewond in Gaza, onder wie 444 kinderen, en 22 Palestijnen gedood en 4824 gewond in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem sinds 10 mei. (7) In Gaza essentiële infrastructuur, zoals elektriciteitsleidingen, water- en sanitaire netwerken, ziekenhuizen en wegen die naar ziekenhuizen leiden zijn vernield, waardoor de mensen in Gaza geen toegang hebben tot basisdiensten. Daarnaast scholen, gezinswoningen, winkels en internationale perskantoren beschadigd of vernietigd zijn(8) De vernietiging heeft ertoe geleid dat tienduizenden Palestijnen nu binnen Gaza op de vlucht zijn geslagen, toevlucht zoeken in UNWRA-faciliteiten.(9) Dit alles terwijl er ook nog steeds een wereldwijde pandemie woedt.

Het willekeurig en onevenredig gebruik van geweld tegen burgers en aanvallen op woonhuizen en civiele infrastructuur is verboden op grond van het internationaal humanitair recht (artikel 85 (3) (b) 1977 Aanvullend Protocol I Verdrag van Genève). Het roept ernstige verdenkingen op van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht die neerkomen op oorlogsmisdaden zoals vermeld in het statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

De EU en de lidstaten moeten erkennen dat deze geweldsspiraal pas zal eindigen als de onderliggende oorzaken zijn aangepakt en het systeem van discriminatie en overheersing door Israël over Palestijnen stopt en volledig wordt ontmanteld. Het zal niet eindigen voordat de Israëlische blokkade van Gaza volledig is opgeheven. Het zal niet eindigen voordat de Israëlische militaire bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de uitbreiding van illegale nederzettingen een halt wordt toegeroepen. Het zal niet eindigen totdat de illegale Israëlische annexatie van Oost-Jeruzalem is teruggedraaid en Palestijnen aan beide zijden van de Groene Lijn niet langer worden gediscrimineerd. Het zal niet eindigen voordat het Palestijnse recht op zelfbeschikking wordt gerespecteerd en vervuld onder de bescherming van het internationaal recht. En het zal niet eindigen voordat alle verantwoordelijken voor ernstige schendingen van het IHR ter verantwoording worden geroepen en berecht.

Alleen de vervulling van deze essentiële voorwaarden zal vrede en waardig leven brengen aan alle mensen in de OPT en Israël, en een halt toeroepen aan de onmenselijke situatie waarvan we vandaag getuige zijn. Daarom dringt CIDSE er bij de EU / MS op aan om:

 1. Roep alle partijen op om naar een onmiddellijke stopzetting van alle geweld, met name het willekeurige, onevenredige militaire offensief in de Gazastrook.
 2. Roep Israël en Egypte op onmiddellijk de toegang van humanitaire hulp en personeel tot de Gazastrook toestaan.
 3. Roep Israël op heft onmiddellijk de land-, lucht- en zeeblokkade op die illegaal aan Gaza is opgelegd Strip voor bijna 14 jaar en om hiertoe concrete en dringende maatregelen te nemen.
 4. Roep Israël op beëindig de militaire bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de nederzettingenpraktijk, en herbevestigen het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking.
 5. Roep Israël op stop onmiddellijk alle gedwongen verplaatsing en alle systematische en discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken die een dwingende omgeving creëren het aansturen van de gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit bezet Oost-Jeruzalem en "Area C" van de Westelijke Jordaanoever het vergemakkelijken van de illegale overbrenging van Israëlische kolonisten en extra uitbreiding van nederzettingen. (10)
 6. Houd die acteurs verantwoordelijk die verantwoordelijk zijn voor schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht. Bescherm en steun het onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) naar de situatie in de OPT; en proactief documentatie van schendingen onder het statuut van Rome aan de rechtbank verstrekken.
 7. Implementeer een sterker en strikter differentiatiebeleid in alle economische, diplomatieke, politieke en alle andere transacties en overeenkomsten met Israël - in overeenstemming met resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad

eindnoten

 1. http://webtv.un.org/watch/ohchr-press-briefing-escalation-of-violence-in-the-occupied-palestinian-territory-geneva-11-may-2021/6253647997001/.
 2. https://www.adalah.org/en/content/view/10317.
 3. https://www.ochaopt.org/content/escalation-gaza-strip-west-bank-and-israel-flash-update-6-12-00-16-may-2021.
 4. Collectieve bestraffing is in strijd met de Haagse verdragen en ook in strijd met artikel 33 van de Vierde Geneefse Conventie.
  Zie Diakonia International Humanitarian Law Resource Center, "Schuldig door associatie. Israëls beleid voor collectieve straffen in de oPt ”, oktober 2016. p.4. https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl—briefs/guilty-by-association-israels-collective-punishment-policies-in-the-opt.pdf.
 5. In 2012 bracht de VN al een rapport uit waarin werd gewaarschuwd dat Gaza in 2020 onleefbaar zou worden, tenzij er fundamentele veranderingen werden doorgevoerd en Gaza open toegang kreeg tot de buitenwereld. Gaza in 2020: een leefbare plek? Een rapport van het landenteam van de Verenigde Naties in het bezette Palestijnse gebied, augustus 2012. https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_in_2020_a_liveable_place_english.pdf.
 6. https://www.pchrgaza.org/en/day-9-of-israeli-offensive-on-gaza-houses-bombarded-and-more-civilians-displaced/.
 7. https://www.ochaopt.org/content/escalation-gaza-strip-west-bank-and-israel-flash-update-8-1200-18-may-2021.
 8. https://www.aljazeera.com/news/2021/5/15/building-housing-al-jazeeera-office-in-gaza-hit-by-israeli-strike.
 9. https://www.unrwa.org/photos/ongoing-nakba-gaza-under-attack.
 10. OCHA, Humanitaire impact van nederzettingen in Palestijnse wijken van Oost-Jeruzalem: de dwingende omgeving (10 juli 2018) (www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive).

Deel deze inhoud op sociale media