COP26 mist de kans om echt ambitieuze actie en transformatie te leveren. – CIDSE

COP26 mist de kans om echt ambitieuze actie en transformatie te leveren.

CIDSE Persbericht, Glasgow, 13 juni 2021 


Na 25 jaar klimaatonderhandelingen is de 26th Het besluit van de Conferentie van Partijen, volgens CIDSE en vele andere maatschappelijke organisaties, erkent de klimaatnoodsituatie om onder 1.5 ° C te blijven, maar slaagt er nog steeds niet in om deze aan te pakken, en daarmee de behoeften van de kwetsbaarste. Dit resultaat weerspiegelt het gebrek aan eerlijke toegang en participatie van veel maatschappelijke organisaties - vooral uit het Zuiden - wiens rol als waarnemers essentieel is voor klimaatrechtvaardigheid in hun regio's.  

Door de klimaatcrisis niet goed aan te pakken, vermeden naties ook historische machtsonevenwichtigheden of oude kolonisatiepatronen aan te vechten en oefenden ze op deze manier geen echte solidariteit, bijvoorbeeld door het broodnodige geld uit te trekken voor verlies en schade. “Verlies en schade gaat over het hier en nu aanpakken van klimaatverandering. Zowel nu als in de toekomst lijkt niemand zijn verantwoordelijkheid volledig op zich te willen nemen. Wat overblijft zijn beloften voor een betere toekomst, toekomstig geld, toekomstige technologieën, maar hoeveel kunnen we daarop vertrouwen als overheden in het hier en nu niet de vereiste ambitie kunnen tonen?” Zei François Delvaux, CIDSE Senior adviseur klimaatrechtvaardigheid.  

Volgens Lydia Machaka, CIDSE Climate Justice and Energy Officer “Het resultaat spreekt voor zich: indrukwekkende politieke verklaringen zonder alomvattende en inclusieve inbreng van het maatschappelijk middenveld en zonder rekening te houden met degenen die al zwaar getroffen zijn door klimaatverandering, resulteren in een middelmatig resultaat. Het voorzitterschap verwierp onder meer het voorstel van AOSIS, G77 en China voor een financieringsfaciliteit voor verlies en schade om financiering voor verlies en schade te ontvangen, naast financiering voor mitigatie en aanpassing, waaruit een gebrek aan echte solidariteit blijkt. We leven inderdaad in moeilijke tijden van aanhoudende extreme gebeurtenissen tijdens een gezondheidspandemie, maar de beslissingen van regeringen op COP26, met name rijke landen, hadden het voortouw moeten nemen en op zijn minst moeten specificeren hoe snel fossiele brandstof en subsidies zullen eindigen om aan te tonen dat urgentie, ernst en de hoop om deze crises effectief aan te pakken volgens historische verantwoordelijkheid”. Als de beroemde slogan van COP26: klimaat "blah blah blah!" niet aan de alarmbel trekt over het snel afnemende vertrouwen van het publiek in het falen van regeringen om overal ter wereld beslissende klimaatactie te ondernemen - vanwege langdurige en gebroken beloften - dan kan een nieuwe eminente crisis het gevolg zijn - wantrouwen bij het publiek. Het is heel gemakkelijk om de cruciale rol die waarden spelen tijdens en na de zeer technische discussies over het aanpakken van klimaatverandering over het hoofd te zien. Trust is de basis waarop de legitimiteit van openbare instellingen zoals onze regeringen wordt gecreëerd, en het is van cruciaal belang voor het behoud van sociale cohesie. Het vertrouwen van het publiek is een van de belangrijkste succesfactoren van een breed scala aan overheidsprogramma's en regeringen hebben een enorme taak voor de boeg om dit te herstellen door middel van hun toekomstige klimaatbeleid en -acties.    

Voor velen werd COP26 gezien als het beslissende moment om gedurfde beslissingen te nemen om ons op het goede spoor te zetten om onder de . te blijven 1.5°C temperatuurdoel om de ergste klimaatveranderingen in het komende decennium te voorkomen. Echt ambitieuze actie en transformatie zijn de enige optie die we nodig hebben om in leven te blijven, vooral voor gemeenschappen in arme en kwetsbare landen. De huidige nationale toezeggingen om klimaatmitigatie aan te pakken, hebben ons echter op het goede spoor gezet voor een opwarming van de aarde van ongeveer 2.4 ° C en met elk jaar vertraging bij het daadwerkelijk verminderen van de wereldwijde uitstoot, zal deze taak moeilijker en duurder worden voor ons allemaal. “COP26 had de plek kunnen zijn voor rijke landen om op te staan ​​en de juiste beslissingen te nemen in de richting van klimaatrechtvaardigheid, die onlosmakelijk verbonden is met het koloniserende en extractieve economische model dat de klimaatcrisis heeft aangewakkerd en mensen heeft verpletterd. In plaats daarvan is deze COP er opnieuw niet in geslaagd om echte ambitieuze actie en transformatie te realiseren. Dit is een gemiste kans om van koers te veranderen en een inclusief economisch systeem te bereiken dat gezonde en bloeiende ecosystemen ondersteunt en mensenrechten en waardigheid voor iedereen beschermt. De meest kwetsbaren, zoals inheemse volkeren en vrouwen, zullen hiervan blijven lijden. Er wacht ons nog een zware strijd voor klimaatrechtvaardigheid.” zei Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE. 

Hieronder volgt een analyse van de uiteindelijke beslissing op belangrijke punten:  

 • Klimaatambitie: Voor het eerst sinds het akkoord van Parijs doen Partijen de oproep om de uitfasering van kolen zonder duidelijke tijdlijn. Dit werd echter op het laatste moment afgezwakt (of liever afgebouwd) naar aanleiding van de wil van India. Zolang rijke en machtige landen niet het nodige leiderschap tonen bij het aangaan van sterkere toezeggingen, zullen we waarschijnlijk reacties zoals deze zien van opkomende economieën die geen stimulans zien om de offers te brengen, terwijl de rijke landen blijven profiteren van hun fossiele brandstof economieën. 
 • Klimaatfinanciering: Het behalen van het doel van $ 100 miljard, beschikbaarheid en toegankelijkheid van middelen zijn essentieel. Partijen hebben de bestaande doelstelling om in 100 2020 miljard dollar aan klimaatfinanciering per jaar te verstrekken, niet gehaald als onderdeel van de ambitie om onder de 1.5 graad te blijven. Partijen die ontwikkelde landen zijn, wordt echter aangespoord om hun klimaatfinanciering voor aanpassing aan Partijen die ontwikkelingslanden zijn tegen 2025 ten minste te verdubbelen, vanaf het niveau van 2019, om een ​​evenwicht te bereiken tussen mitigatie en aanpassing. Tot nu toe is er geen indicatie voor een financieel doel na 2025.  
 • Verlies en schade: De omslagtekst dringt er bij partijen op aan om betere en aanvullende ondersteuning te bieden voor activiteiten ter bestrijding van verlies en schade in verband met de gevolgen van klimaatverandering, maar wat tot nu toe ontbreekt, is L&D-financiering en een uitvoeringsplan om deze te mobiliseren en naar landen te kanaliseren. Partijen hebben zich niet gecommitteerd om nieuwe, aanvullende en op behoeften gebaseerde financiering voor verliezen en schade te verstrekken aan de slachtoffers van de opwarming van de aarde.  
 • Artikel 6 (koolstofmarkten): Veel te veel gemeenschappen en de ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn, zijn geschaad door het mechanisme voor schone ontwikkeling van het Kyoto-protocol, zonder waarborgen en zonder onafhankelijk klachtenmechanisme waartoe men zich kan wenden voor gerechtigheid. Het is een verbetering om de opname van mensenrechten in de werktekst van artikel 6 te zien. Maar de tekst erkent nog steeds niet het recht van inheemse volkeren op vrije voorafgaande en geïnformeerde toestemming en er zijn mazen die de mensenrechtenverplichtingen die in de tekst. Overheden en projectfinanciers hebben de morele plicht ervoor te zorgen dat bij projecten voor klimaatmitigatie en -adaptatie mensenrechten, inclusieve participatie en milieu-integriteit centraal staan. Als u dit niet doet, kan dit de ambitie en doeltreffendheid ondermijnen, waardoor het doel van de Overeenkomst van Parijs mogelijk teniet wordt gedaan.   

Ondanks deze uitkomst tekenen we moed om deze strijd voort te zetten, zolang onze broeders en zusters over de hele wereld, de inheemse gemeenschappen, de mensenrechtenverdedigers, het kwetsbare klimaat, blijven vechten. Verder zitten we midden in de klimaatcrisis en hebben we eigenlijk geen keus. We kunnen niet opgeven en we kunnen alleen maar hopen dat het tij zal keren als genoeg mensen solidair zijn en hun persoonlijke belangen stellen voor het grotere goed van de planeet en van degenen die haar thuis noemen. We vinden ook veel hoop in de inzet van jongeren en leiderschap op het gebied van klimaat. We zullen nationale regeringen verantwoordelijk blijven houden voor hun beloften en elkaar herinneren aan onze verantwoordelijkheid om voor de aarde te zorgen en collectieve klimaatactie te inspireren, omdat het voor ons is algemeen welzijn en een kwestie van gerechtigheid. Onze aandacht gaat nu uit naar COP 27 in Afrika en we hopen dat dit een belangrijke kans zal zijn om de echte transformatie tot stand te brengen die zo hard nodig is.  

-------------------- 

Opmerkingen voor de redactie: 

 • Tijdens COP26 voerde CIDSE verschillende activiteiten uit met zijn netwerk van jonge supporters, voornamelijk via het initiatief "Change for the Planet-Care for the People", waarbij mensen die zich inzetten voor klimaatrechtvaardigheid in verschillende landen met elkaar verbonden zijn. Een van de hoogtepunten gaat terug naar 6 november, de datum van de wereldwijde première van de nieuwe documentaire van de CIDSE: "De toekomst ligt bij de jeugd": verhalen van jonge klimaatactivisten, nu beschikbaar op u Tube (meer details zijn beschikbaar in a persbericht hier). Geïnspireerd door de connectie met de CIDSE-beleidsmedewerker in Glasgow, hebben de jonge supporters ook een videoberoep aan wereldleiders op COP26 
 • Ontdek de activiteiten en belangrijkste berichten van CIDSE rond COP26 hier.  
 • Voor CIDSE waren dit belangrijke elementen die bepalen hoe effectief de COP26-beslissingsresultaten een transformatieve verandering opleveren. 
 1. Verbintenis om 1.5°C in leven te houden: alle landen moeten dringend hun huidige nationale plannen, beleid en maatregelen versnellen om de uitstoot tegen 2030 substantieel te verminderen en de mondiale temperatuur onder 1.5 ° C te houden, volgens wat wetenschap, rechtvaardigheid en gerechtigheid vereisen. Ook moeten regeringen hun langetermijndoelstellingen en -strategieën voor snelle emissiereducties en nulemissies al in 2040 duidelijk omschrijven, met behoud van biodiversiteit en milieu-integriteit. 
 1. Verwijs fossiele brandstoffen voor eens en voor altijd naar de geschiedenis: De grootste uitstoters van de wereld moeten zich collectief inzetten om fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) naar de geschiedenis te verwijzen om de wereldwijde overgang naar koolstofarme energiesystemen mogelijk te maken. Dit moet ook tot uiting komen in de binnenlandse en internationale financiën, met inbegrip van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering. 
 1. Lever het beloofde geld om de klimaatcrisis aan te pakken: Landen met een hoog inkomen moeten na het jaar 100 elk jaar minstens $ 2025 miljard aan klimaatfinanciering mobiliseren om lage-inkomenslanden te helpen de klimaatverandering effectief aan te pakken en over te schakelen naar hernieuwbare en efficiënte energiesystemen die universele toegang tot energie zullen bieden. Deze klimaatfinanciering moet worden verstrekt in de vorm van subsidies in plaats van leningen om te voorkomen dat de schuldencrisis erger wordt. 
 1. Pak nu onomkeerbare en niet-aanpasbare klimaateffecten aan: Er moet dringend nieuwe en aanvullende financiering voor Loss & Damage (L&D) komen om de getroffen gemeenschappen te ondersteunen. L&D moet ook worden behandeld als een gelijkwaardig punt op de COP-agenda naast mitigatie en aanpassing, en als een voortgangsindicator bij het nakomen van de Overeenkomst van Parijs. 
 1. Koolstofmarkten en -handel zijn geen effectief instrument voor nationale emissiereducties: zonder robuuste boekhoudregels, genderresponsiviteit, mensenrechtenwaarborgen, milieu-integriteit, geen overdracht van projecten uit eerdere regelingen, verplichte inclusieve raadpleging van belanghebbenden en een onafhankelijk klachtenmechanisme, gaat artikel 6 voorbij aan het doel van de Overeenkomst van Parijs. 
 • De delegatie van de Heilige Stoel sprak ook haar teleurstelling uit over de definitieve COP26-beslissing. “Helaas moeten we erkennen hoe ver we nog verwijderd zijn van het bereiken van de doelen die zijn gesteld voor het aanpakken van klimaatverandering. Dit kan niet doorgaan! Er is geen tijd te verliezen. onze broeders en zusters hebben nu al last van deze klimaatcrisis. Dit is het moment om dringend, moedig en verantwoordelijk te handelen.”  

Mediacontact: Valentina Pavarotti, Pavarotti(at)cidse.org

Deel deze inhoud op sociale media