Onderneem actie om de Europese handel met illegale nederzettingen te beëindigen - CIDSE

Onderneem actie om Europese handel met illegale nederzettingen te beëindigen

Omslagfoto: De Um Zuqa-boerderij is een van de zes "boerderijen" die de afgelopen vijf jaar door kolonisten in de noordelijke Jordaanvallei zijn opgericht. De boerderij werd in 2016 gebouwd op de plek waar het Palestijnse dorp Khirbet al-Mzoqah stond, dat Israël heeft gesloopt nadat het de Westelijke Jordaanoever had bezet. Credit: Eyal Hareuveni, B'Tselem.

Onderteken het Europees burgerinitiatief!

Op 20 februari 2022 lanceerde een coalitie van meer dan 100 internationale en Europese maatschappelijke organisaties een Europees burgerinitiatief (ECI) om de handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden over de hele wereld te verbieden, inclusief Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied (OPT)[1] en de Golanhoogten.

Het Europees burgerinitiatief is een officieel instrument om de stem van EU-burgers te versterken en hun democratische participatie te vergroten. Als het initiatief binnen een jaar na de lancering een miljoen handtekeningen van burgers in de EU-lidstaten verzamelt, is de Europese Commissie wettelijk verplicht het voorstel in overweging te nemen, het met de ondertekenaars te bespreken en mogelijk wetgevende maatregelen te nemen .[2]

Het EBI vraagt ​​om algemene maatregelen die de handel met illegale nederzettingen verbieden, als een manier om het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU te corrigeren en in overeenstemming te brengen met het internationaal recht, een verzoek dat is erkend door het Europees Hof van Justitie[3] en de Europese Commissie als vallend onder het toepassingsgebied van de Commissie[4]. Het initiatief vraagt ​​niet om sancties tegen een specifiek land, maar zou in het algemeen kunnen worden toegepast op elk land dat illegale nederzettingen vestigt in bezette gebieden. Al tientallen jaren worden gebieden zoals het bezette Palestijnse gebied en de Westelijke Sahara geconfronteerd met buitenlandse militaire bezetting.[5]. In deze regio's hebben de lokale bewoners zichzelf uit hun huizen zien verjagen, terwijl kolonisten met de steun van de bezetter hun intrek hebben genomen om de lokale demografie te veranderen en de controle van de bezetter te versterken.

Het internationaal recht bepaalt duidelijk dat de overdracht van bevolkingsgroepen in bezette gebieden illegaal is.[6] Wat de bezette Palestijnse gebieden betreft, heeft de EU herhaaldelijk de illegale status van nederzettingen erkend[7] het toepassen van een regime van differentiatie tussen Israël en de OPT[8] in overeenstemming met resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad.[9]

In haar dagelijkse operaties blijft de EU echter handel drijven met illegale nederzettingen, waardoor hun status wordt gelegitimeerd en ze toegang krijgen tot de gemeenschappelijke markt. Dit gebeurt terwijl Palestijnen routinematig worden ontheemd en hun toegang tot landbouwgrond en watervoorraden wordt ontzegd, waardoor toekomstige plannen voor een Palestijnse staat functioneel onmogelijk worden.[10] Door te blijven handelen met illegale nederzettingen, heeft de EU – de grootste externe markt voor Israëlische goederen[11] – is medeplichtig aan de onteigening van het Palestijnse volk en de ontkenning van hun recht op zelfbeschikking. In de huidige stand van zaken voldoet de Unie niet aan de internationale normen en aan haar eigen woorden. Zoals de speciale VN-rapporteur voor Israël en de OPT schreef in zijn laatste situatie van het mensenrechtenrapport:[12]'de Europese Unie heeft passief gehandeld ten opzichte van de bezetting, zonder enige duidelijke beweging om de bezettende actor verantwoordelijk te houden. Deze passiviteit moet vandaag eindigen. '

CIDSE ondersteunt het ECI-initiatief als onderdeel van zijn missie om te zorgen voor respect voor het internationaal recht waar mensenrechtenschendingen wijdverbreid zijn, en om regels op te leggen om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun impact en medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen. CIDSE is van mening dat commerciële belangen de grondrechten van gemeenschappen die onder bezetting leven, niet mogen overtroeven. Dit initiatief sluit ook aan bij de betrokkenheid van CIDSE en zijn OPTI-partners bij de lopende onderhandelingen over een bindend VN-verdrag inzake bedrijven en mensenrechten, een reeks verplichte regels voor landen om schendingen van mensenrechten en het milieu door bedrijven te voorkomen, aan te pakken en te verhelpen acteurs.

CIDSE roept alle EU-burgers op om hun solidariteit te betuigen met gemeenschappen die overal onder bezetting leven en het initiatief te ondertekenen waarin de EU wordt geëist haar verplichtingen op grond van het internationaal recht na te komen en alle handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden te verbieden. 

Door onderstaand Europees burgerinitiatief te ondertekenen, u dringt er bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten op aan om: 

  1. Overweeg serieus het Europese burgerinitiatief om de handel met nederzettingen stop te zetten en handelstransacties te reguleren met entiteiten die gevestigd zijn of actief zijn in bezette gebieden
  2. Corrigeer het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en zorg ervoor dat het in overeenstemming is met de EU-beginselen en het internationaal recht
  3. Verbreek alle commerciële banden tussen EU-rechtspersonen en illegale nederzettingen in bezette gebieden, en zorg ervoor dat hun producten niet op de Europese markt komen.

CIDSE-leden ondersteunen het ECI. U kunt hun posities vinden op:


Teken hier:


eindnoten
[1] https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000008_en.
[2] Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief (2019), PE/92/2018/REV/1, art. 3.
[3] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241186&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567201.
[4] Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1484 van de Commissie van 8 september 2021 betreffende het verzoek om registratie van het Europees burgerinitiatief getiteld "Zorgen voor de conformiteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid met de EU-verdragen en de naleving van het internationaal recht" overeenkomstig Verordening (EU) 2019 /788 van het Europees Parlement en de Raad (2021) L 328/1.
[5] Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) Res 2334 (23 december 2016) VN-document S/RES/2334.
[6] Verdrag van Genève met betrekking tot de bescherming van burgers in oorlogstijd (aangenomen op 12 augustus 1949, inwerkingtreding op 21 oktober 1950) 75 UNTS 287 (Vierde Verdrag van Genève) art 49. [1] Artikelen van 2001 over de verantwoordelijkheid van staten voor internationaal onrechtmatige daden, UN Doc. A/56/10, bij art. 41.
[7] https://www.eeas.europa.eu/eeas/israel-statement-spokesperson-new-settlement-expansion_en.
[8] Overeenkomst tussen de Europese Unie en de staat Israël over de deelname van de staat Israël aan het programma van de Unie 'Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) (2014) L 177/1, art. . 6.1.
[9] Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) Res 2334 (23 december 2016) VN-document S/RES/2334.
[10] B'tselem, "Staatszaken - Israëls verduistering van land op de Westelijke Jordaanoever door geweld van kolonisten" (B'tselem november 2021), p.7.
[11] https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/israel/#:~:text=The%20EU%20is%20Israel’s%20biggest,exports%20went%20to%20the%20EU.
[12] Rapport van de Verenigde Naties van de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, Michael Lynk (22 oktober 2021) A/76/433 para. 43.

Deel deze inhoud op sociale media