Katholieke organisaties waarschuwen tegen groen wassen voorafgaand aan cruciale stemming over aanvullende klimaatafgevaardigde - CIDSE

Katholieke organisaties waarschuwen tegen groen wassen voorafgaand aan cruciale stemming over aanvullende klimaatafgevaardigde handeling

Terwijl het Europees Parlement zich voorbereidt om morgen te stemmen over het al dan niet veto uitspreken van het voorstel van de Commissie voor een Aanvullende gedelegeerde klimaathandeling  (CCDA) tijdens haar plenaire vergadering in Straatsburg, CIDSE, de Jesuit Europees Sociaal Centrum (JESC) en Laudato Si'-beweging uiting geven aan hun bezorgdheid en een beroep doen op wetgevers om de integriteit van de EU-taxonomie en het hele EU-klimaatleiderschap te behouden door dit voorstel te verwerpen.   

De EU-taxonomie is een kostbaar instrument dat zal helpen miljarden te verschuiven van fossiele brandstoffen naar duurzame activiteiten om de doelstellingen van de Green Deal te halen. Helaas, de huidige inhoud van de Complementary Climate Delegated Act (CCDA) is een punt van zorg voor de genoemde organisaties, voor wie werken een echt ecologische transitie bevorderen die beantwoordt aan zowel de "kreet van de aarde als de kreet van de armen", in overeenstemming met de Laudato Si ' encycliek. In zijn huidige vorm zou deze wet de verwezenlijking van de wereldwijde klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de EU-doelstellingen om de uitstoot tegen 55 met 2030 % te verminderen, ondermijnen, en een zorgwekkende tegenslag betekenen voor de verwezenlijking van een werkelijk ecologische en rechtvaardige transitie

De criteria die door deze gedelegeerde handeling worden gebruikt om gas en kernenergie als "groen" te classificeren, zijn misleidend. Kernenergie is een sociaal, ecologisch en economisch niet-duurzame energiebron omdat het geen eerlijke en langdurige transitie kan opleveren. Bovendien maakt de urgentie van klimaatverandering elke investering in nieuwe fossielgasinfrastructuur onverenigbaar met het beperken van de opwarming van de aarde binnen 1.5 ° C (International Energy Agency, Netto nul tegen 2050, mei 2021). De Europese Commissie zelf (Impact Assessment SWD(2020) 176 final) concludeerde dat om de emissiereductiedoelstelling van de EU voor 2030 te halen, het verbruik van fossiele gassen in de EU tegen het einde van dit decennium met 32-37% zou moeten zijn gedaald.

Het classificeren van gas en kernenergie als “groen” strookt ook niet met het advies van wetenschappelijke experts van het EU Platform on Sustainable Finance en de Technical Expert Group. Dit bedreigt de geloofwaardigheid van de taxonomie. Dergelijke criteria zijn ook vastgesteld zonder inachtneming van het vereiste democratische proces: het Europees Parlement is vóór de publicatie niet naar behoren door de Europese Commissie geraadpleegd; de Commissie heeft ook het verzoek van het Parlement om een ​​effectbeoordeling van de effecten van de gedelegeerde handeling uit te voeren afgewezen en heeft geen openbare raadplegingen gehouden. Dit kan leiden tot een schending van het EU-recht. In de huidige tekst is de gedelegeerde handeling onsamenhangend met de doelstellingen van het REPowerEU-plan dat een einde moet maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen.   

Deze gedelegeerde handeling zal negatieve gevolgen hebben voor de meest kwetsbare huishoudens in Europa en zal het extractivisme en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen bevorderen. Het labelen als "groene" stroom en verwarming gegenereerd door fossiele gas- en kerncentrales zal investeerders carte blanche geven om door te gaan in een "business-as-usual"-modus. Fossiel gas is tegenwoordig de belangrijkste oorzaak van de energiecrisis in Europa en de prijs zal naar verwachting alleen maar stijgen, waardoor het onbetaalbaar wordt voor armere huishoudens. Dit zal de last van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen verschuiven naar toekomstige generaties en naar andere regio's in de wereld. EU-beleid mag de ontwikkelingsdoelstellingen van partnerlanden in het Zuiden niet schaden; de EU moet haar verbruik dringend verminderen en de druk op de winning van natuurlijke hulpbronnen uit het Zuiden verlichten, waardoor hulpbronnen vrijkomen voor de ontwikkeling van de cruciale sector voor hernieuwbare energie, infrastructuur en toegang tot energie.

Deze positie resoneert ook met de visie van veel christelijke organisaties die de afgelopen jaren hebben besloten om fossiele brandstoffen af ​​te stoten. Zij vertegenwoordigen 35% van alle toezeggingen voor desinvesteringen wereldwijd en vandaag kondigen 30 meer geloofsinstellingen de desinvestering van olie- en gasbedrijven aan.

Opmerkingen voor de redactie:

Mediacontact: Valentina Pavarotti, pavarotti(at)cidse.org 

CIDSE is een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid die werken aan transformationele verandering om een ​​einde te maken aan armoede en ongelijkheden, systemische onrechtvaardigheid, ongelijkheid, vernietiging van de natuur uit te dagen en rechtvaardige en ecologisch duurzame alternatieven te promoten.


JESC is een werk van de Jezuïetenconferentie van Europese Provincialen die uitdrukking geven aan de toewijding van de Sociëteit van Jezus aan een Europa waar mensenrechten, vrijheid en solidariteit de basis vormen van integratie. Haar belangrijkste missie is om na te denken over het leven, het beleid en de praktijk van de Europese Unie, op zoek naar een engagement dat authentiek uiting geeft aan het christelijk geloof, dicht bij de armen en gemarginaliseerden blijft, de sociale realiteit analyseert en pleit voor gerechtigheid in Europa. 

Laudato Si'-beweging is een katholieke beweging die in 2015 is opgericht om katholieken te inspireren en te mobiliseren om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen en klimaat- en ecologische rechtvaardigheid te bereiken. LSM wordt gedreven door de encycliek van paus Francis Laudato Si'. LSM verzamelt meer dan 800 katholieke organisaties over de hele wereld.


Afbeelding: "Fossiele brandstoffen zonsondergang" door arbyreed is gelicenseerd onder CC BY-NC-SA 2.0.

Deel deze inhoud op sociale media