EU- en VN-instrumenten moeten samenwerken om gerechtigheid te garanderen - CIDSE

EU- en VN-instrumenten moeten samenwerken om gerechtigheid te garanderen

CIDSE lanceert samen met de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), het European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), FIAN, FIDH, Friends of the Earth Europe en SOMO een nieuwe studie over de complementariteit tussen het huidige 3e ontwerp voor een juridisch bindend VN-instrument (LBI) inzake bedrijfsleven en mensenrechten en het voorstel voor de richtlijn inzake due diligence inzake duurzaamheid van ondernemingen.  

De studie is geschreven door vier academische experts: Nadia Bernaz, Markus Krajewski, Kinda Mohamadieh en Virginie Rouas. In hun analyse leggen de auteurs uit hoe de ingewikkeldheid van mondiale waardeketens en het transnationale karakter van mensenrechtenschendingen en milieuschade door bedrijven vereisen dat de twee juridische instrumenten samenwerken. Om de manier waarop bedrijven opereren wezenlijk te veranderen en de wettelijke aansprakelijkheidskloof te dichten, moeten staten zowel op internationaal als op EU-niveau actie ondernemen.  

De studie benadrukt hoe de twee ontwerpteksten al veelbelovende gebieden van compatibiliteit bieden, zoals toegang tot de rechter en wettelijke aansprakelijkheid, en die waarin de EU-lidstaten zowel binnen de Unie als in de Mensenrechtenraad zouden moeten samenwerken om mogelijke verschillen aan te pakken.  
De analyse laat ook zien hoe het wetgevingsproces voor de nieuwe richtlijn de bevoegdheid van de EU op dit gebied uitkristalliseert en de weg opent om als een blok met een duidelijk mandaat aan de onderhandelingen deel te nemen, waarbij zowel de Commissie als de lidstaten betrokken zijn.  


In een begeleidende Beleidsdocument, CIDSE en zijn bondgenoten van het maatschappelijk middenveld benadrukken hoe het gebrek aan betrokkenheid van de EU en haar lidstaten bij de onderhandelingen het grootste obstakel blijft voor een coherent en effectief internationaal wettelijk kader om onze menselijke familie en het gemeenschappelijk huis te beschermen tegen gevaarlijke bedrijfsactiviteiten en naar voren te brengen concrete aanbevelingen voor EU-lidstaten.   

Aanbevelingen

  • De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moet onmiddellijk een aanbeveling bij de Raad indienen om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk standpunt en een mandaat te verkrijgen om deel te nemen aan de onderhandelingen over het juridisch bindende VN-instrument, en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat de EU zo snel mogelijk een dergelijk verzoek indient; 
  • De EU en de lidstaten actief en constructief moeten deelnemen aan de onderhandelingen over het VN-Verdrag, met inbegrip van de komende 8e sessie van de Open-Ended Intergouvernementele Werkgroep in Genève (24 – 28 oktober 2022);  
  • De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten moeten zorgen voor complementaire en ambitieuze Europese en internationale instrumenten die een robuuste en substantiële plicht voor het bedrijfsleven vastleggen, en verder gaan om te zorgen voor sterke aansprakelijkheidsbepalingen, toegang tot de rechter en effectieve rechtsmiddelen voor getroffen mensen. 


Extra lezen
"Waarom is de EU niet meer betrokken bij de onderhandelingen over het Bindende Verdrag?? ".
Artikel door Giuseppe Cioffo/CIDSE & Jill McArdle/Friends of the Earth Europe, oorspronkelijk gepubliceerd door de Business & Human Rights Resource Center op oktober 3, 2022.


Contact: Giuseppe Cioffo, Corporate Regulation Officer, CIDSE


Deel deze inhoud op sociale media