Gezamenlijk standpuntdocument: EU Critical Raw Material Act - CIDSE

Gezamenlijk standpuntnota: EU-wet op kritieke grondstoffen

"Een keerpunt: de behoefte van de Critical Raw Materials Act aan een sociale en rechtvaardige groene transitie" Standpuntnota voor de ENVI- en INTA-commissiestemmingen - 10 juli 2023


Achtergrond
Nu we in de 21e eeuw met steeds grotere milieu- en sociale uitdagingen worden geconfronteerd, is een wereldwijde inzet voor alomvattende oplossingen vereist. Deze oplossingen moeten de overconsumptie van hulpbronnen en de sociaal-economische verschillen als gevolg van niet-duurzame productie- en consumptiepraktijken doeltreffend aanpakken. Deze situatie vereist zowel de politieke wil om bestaande maatregelen, zoals wetgeving inzake ecologisch ontwerp van producten, te versterken, als de bereidheid om nieuwe, innovatieve benaderingen te implementeren, zoals het vaststellen van limieten voor energieproductie. Al deze stappen kunnen bijdragen aan een maatschappelijke transformatie die ervoor zorgt dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de grenzen van onze planeet en een eerlijke en rechtvaardige omgeving bevorderen.

Op 17-18 juli 2023, tDe commissies Milieu (ENVI) en Internationale Handel (INTA) van het Europees Parlement zullen stemmen over de EU Critical Raw Materials Regulation (CRMR) Act. Voorafgaand aan deze twee stemmingen heeft een alliantie van meer dan 40 maatschappelijke organisaties de Position Paper "Een keerpunt: de behoefte van de Critical Raw Material Act aan een sociale en rechtvaardige groene transitie“. Het document gaat in op de fijne kneepjes van de Wet kritische grondstoffen binnen deze urgente context en bevat de volgende aanbevelingen aan de EU:

  • De EU moet haar afhankelijkheid van primaire grondstoffen actief verminderen en oplossingen aan de vraagzijde implementeren om het verbruik van kritieke grondstoffen tegen 10 met ten minste 2030% te verminderen, waaronder het uitfaseren van producten voor eenmalig gebruik die kritieke grondstoffen bevatten, het implementeren van een materiaalpaspoortsysteem, en goedkeuring van nationale programma's ter bevordering van materiaalefficiëntie en het gebruik van alternatieve materialen.
  • De CRMA mag niet alleen vertrouwen op certificeringsprogramma's, aangezien certificering alleen geen garantie biedt voor naleving van verplichte mensenrechten- en milieuregelgeving; in plaats daarvan moet een bredere beoordeling van mensenrechten en milieuprestaties worden uitgevoerd. Als certificeringsprogramma's als een van de vele instrumenten worden gebruikt, moeten ze bepaalde criteria bevatten, zoals minimaal een multi-stakeholder governance, naleving van uitgebreide normen, openbaarmakingsregels, toegankelijke klachtenmechanismen en openbare auditrapporten.
  • De focus van de CRMA op de leveringszekerheid van de EU door middel van partnerschappen mist een benadering van mondiale rechtvaardigheid. Inclusief concrete maatregelen om duurzaamheidsnormen, participatie van het maatschappelijk middenveld en de bescherming van de mensenrechten en het milieu in derde landen te waarborgen. Onze aanbevelingen omvatten het afstemmen van partnerschappen op internationale overeenkomsten, het implementeren van robuuste monitoring- en herstelmechanismen, het definiëren van "toegevoegde waarde", het ondersteunen van binnenlandse industrialisatie, het betrekken van het maatschappelijk middenveld en inheemse volkeren, het waarborgen van transparantie en het vermijden van het ondermijnen van toezeggingen door andere regelgeving of handelsovereenkomsten.
  • De focus van de CRMA op het versnellen van vergunningsprocedures voor strategische projecten dreigt de ecologische en sociale waarborgen te omzeilen en het ontbreekt aan publieke steun. Gestroomlijnde vergunningverlening mag niet ten koste gaan van milieubescherming, zinvolle inspraak van het publiek. Het opnemen van elementen als vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC) en inheemse rechten moet centraal staan ​​in strategische projecten. Daarnaast moeten middelen worden toegewezen aan vergunningverlenende autoriteiten, moet er naar internationale overeenkomsten worden verwezen, moet transparantie worden gegarandeerd en moet er binnen de European Critical Raw Materials Board een subgroep voor duurzaamheid en verantwoorde mijnbouw worden opgericht. Diepzeemijnbouw vanwege mogelijke milieu- en sociale gevolgen moet worden verboden.
  • Voor het succes van de Europese Green Deal en de strategische autonomie van de EU is het cruciaal om prioriteit te geven aan een circulaire economie-aanpak in de CRMA. Dit omvat het implementeren van een ambitieuze recyclingstrategie, het versterken van de samenhang met de afvalhiërarchie, het verhogen van de doelstellingen voor de recyclingcapaciteit van de EU, het verbeteren van de inzameling en scheiding van kritische grondstoffen (CRM)-bevattende componenten, het voorstellen van doelstellingen voor gerecycleerde inhoud voor alle CRM-bevattende producten, het opnemen van maatregelen voor overheidsopdrachten, en ervoor te zorgen dat de terugwinning van mijnbouwafval uitgebreide regelgeving volgt en plannen omvat voor het herstel van historische vervuiling.
  • De CRMA moet uitgebreide regels bevatten voor het berekenen en verifiëren van de ecologische voetafdruk van kritieke grondstoffen. Dit vereist duidelijke criteria voor het bepalen van een significante ecologische voetafdruk, rekening houdend met de impact op circulariteit en recycling, internationale normen en duurzame praktijken, voorafgaande beoordelingen en overleg met relevante belanghebbenden, zodat de Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering wetenschappelijk advies kan geven , ervoor te zorgen dat milieuvoetafdrukverklaringen worden opgesteld voor alle kritieke grondstoffen die op de markt worden gebracht, met inbegrip van halffabrikaten en eindproducten, en de vaststelling van gedelegeerde handelingen om prestatieklassen voor de milieuvoetafdruk vast te stellen met specifieke parameters.


CIDSE-contactpersoon: Kim Claes, Energy & Extractivism Officer (claes (at) cidse.org)

Deel deze inhoud op sociale media