EU-financiering voor Palestijnse en Israëlische NGO's die worden bedreigd – CIDSE

EU-financiering voor Palestijnse en Israëlische NGO's die bedreigd worden

Open brief over de EU en verschillende Europese staten over het besluit om de financiering van Palestijnse en Israëlische NGO's op te schorten en te herzien

In een open brief, CIDSE, Amnesty International en 98 andere maatschappelijke organisaties uiten hun ernstige bezorgdheid over de EU en verschillende Europese staten' besluit om hun financiering aan Palestijnse en Israëlische NGO’s op te schorten of te herzien.


Wij ondergetekenden schrijven u om onze bezorgdheid te uiten over het besluit van verschillende Europese regeringen om hun financiering aan verschillende Palestijnse en Israëlische maatschappelijke organisaties op te schorten of te herzien. Wij zijn ernstig bezorgd over deze ontwikkelingen en roepen uw regering op om elk besluit om dergelijke cruciale financiering stop te zetten, terug te draaien. Een vermindering van de middelen voor deze groepen en organisaties tast de bescherming van de mensenrechten in heel Israël en de bezette Palestijnse gebieden (OPT) aan en doet twijfels rijzen over uw vermogen om op geloofwaardige wijze de universele mensenrechtenwaarden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te bevorderen en te beschermen.

Verschillende Europese staten, namelijk Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Zweden en ZwitserlandAlsmede de Europese Commissie hebben maatregelen genomen om hun financiering aan Palestijnse en Israëlische maatschappelijke organisaties op te schorten of te herzien vanwege ongefundeerde beschuldigingen van het verleggen van financiering naar terroristische organisaties. Deze maatregelen zijn verscherpt na de aanvallen van Hamas en andere gewapende groepen op 7 oktober 2023, waarbij leden van Hamas en andere gewapende groepen standrechtelijke moorden pleegden, burgers gijzelden en willekeurige raketaanvallen op Israël lanceerden.

Hoewel we het er volledig mee eens zijn dat verantwoording en transparantie de kern moeten vormen van de internationale ontwikkelingshulp en dat donoren de verantwoordelijkheid hebben om de financiering regelmatig te herzien, maken we ons zorgen over de timing, de grondgedachte en de impact van de onlangs aangekondigde herzieningen. Voor zover wij weten omvatten de redenen voor het stopzetten of herzien van de financiering onder meer ongefundeerde zorgen dat er sprake zou kunnen zijn van geld indirect doorverwezen naar gewapende groepen zoals Hamas en ongefundeerde beweringen dat legitiem werk van maatschappelijke organisaties die schendingen van de mensenrechten door de Israëlische regering documenteren en aan de kaak stellen, neerkomt op antisemitisme en / of prikkelt geweld tegen de staat Israël.

Er is geen geloofwaardigheid bewijzen tot op heden is alle EU- of Europese staatsfinanciering naar Palestijnse gewapende groepen gesluisd. Palestijnse maatschappelijke organisaties worden al jaren beschuldigd van banden met terrorisme in een poging hun werk en hun legitimiteit te ondermijnen. Ze zijn onderworpen aan een hoge mate van toezicht door internationale donoren, en de verleende hulp is door de donoren op regelmatige basis streng gecontroleerd. De recente aankondigingen door verschillende Europese donoren en de EU zelf onderschrijven impliciet de ongegronde beschuldigingen van Israël dat Palestijnse NGO’s banden hebben met terroristen, en zijn mogelijk gemaakt door jarenlang misbruik en misbruik van mondiale regelgeving op het gebied van terrorismebestrijding, waaronder de aanbeveling van de Financial Action Task Force nr. .8.

Wij zijn diep bezorgd dat deze besluiten neerkomen op een buitensporige inmenging in het werk van maatschappelijke organisaties die de mensenrechten voor iedereen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden bevorderen en beschermen. Het eisen van organisaties dat zij zich houden aan bepaalde politieke lijnen die de politieke standpunten van donorstaten vertegenwoordigen, is een inbreuk op en beperkt hun vrijheid van meningsuiting. Door alle ontwikkelingsfinanciering aan Palestina op te schorten in afwachting van een herziening, Zweden heeft ook uiteengezet dat het in de toekomst geen ontwikkelingsfinanciering zal verstrekken aan actoren die Hamas niet veroordelen. Het ontbreken van een dergelijke veroordeling van criminele daden van Hamas en Palestijnse gewapende groeperingen tegen Israëlische burgers komt echter niet neer op het aanzetten tot geweld of medeplichtigheid aan geweld. Het bestraffen van het stilzwijgen van een individu of een groep over een kwestie is regelrecht in strijd met hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geweten en geloof. Alleen uitlatingen die de rechten van anderen schenden, of haat bepleiten en aanzetten tot discriminatie of geweld, mogen verboden worden.

Deze besluiten zijn ook in strijd met de verplichtingen van staten aan mensenrechtenverdedigers op grond van de EU-richtlijnen voor de mensenrechtenverdedigers, de Zwitserse mensenrechtenverdedigers en hun algemene inzet voor de mensenrechten en de vrijheid van vereniging. De vrijheid van vereniging garandeert dat iedereen zich kan organiseren, vormen en deelnemen aan groepen, zowel formeel als informeel. Het omvat het recht van een groep om collectieve actie te ondernemen om de belangen van haar leden na te streven. De mogelijkheid om financiering te zoeken, te ontvangen en te gebruiken, inclusief externe financiering, is van fundamenteel belang voor het recht op vrijheid van vereniging. Er mogen geen beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van het recht op vrijheid van vereniging, tenzij deze door de wet zijn voorgeschreven en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid en de openbare orde.ordre publiek), de bescherming van de volksgezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Niet-onderbouwde en discriminerende beschuldigingen waarin maatschappelijke organisaties die in de bezette Palestijnse gebieden opereren, worden geassocieerd met gewapende groepen of criminele activiteiten, voldoen niet aan de test voor legitieme beperkingen van de vrijheid van vereniging. Het is een schending van het internationaal recht als maatregelen ter bestrijding van terrorisme of “anti-extremisme” worden gebruikt als voorwendsel om het werk van een onafhankelijke civiele samenleving aan banden te leggen.

Het besluit om de financiering op te schorten en te herzien, vooral op dit moment, zal alleen maar verder bijdragen aan de toch al slechte mensenrechtensituatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Mensenrechtenverdedigers en -organisaties in Israël en de bezette Palestijnse gebieden zijn sleutelfiguren bij het documenteren van mensenrechtenschendingen in de hele regio, het bepleiten van aansprakelijkheid voor deze schendingen en het zoeken naar effectieve oplossingen voor slachtoffers en overlevenden. Deze organisaties leveren bijdragen van onschatbare waarde aan het werk van internationale mensenrechtenorganisaties, internationale organisaties en regeringen in andere regio's met invloed op de mensenrechtensituatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Om deze redenen hebben de Israëlische autoriteiten hun mogelijkheden om financiering te ontvangen beperkt, waardoor ze afhankelijk zijn geworden van externe financiering.

Ten slotte is de geloofwaardigheid van de aanpak van de Europese regeringen van de huidige crisis in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël al geschaad door hun beperkingen op het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering voor mensen en groepen. protesteren schendingen door de Israëlische autoriteiten van het internationaal humanitair recht en mogelijke oorlogsmisdaden tegen Palestijnen in Gaza. Veel Europese staten slagen er niet alleen niet in om Israëlische ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aan te klagen of om alle partijen die deze overtredingen begaan ter verantwoording te roepen, maar ondernemen ook acties die resulteren in het beknotten van de vrijheid van meningsuiting en vergadering in Europa, en het ondermijnen van de maatschappelijke ruimte. en bescherming van de mensenrechten in Israël en de bezette Palestijnse gebieden door opschorting van de steun aan lokale mensenrechtenactoren.  

Bedreigingen om de financiering van groepen en organisaties die opkomen voor de mensenrechten in Israël en de Bezette Palestijnse gebieden te beëindigen of daadwerkelijk stop te zetten, zouden de Europese staten op één lijn brengen met repressieve regeringen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die vergelijkbare tactieken hanteren om de maatschappelijke ruimte af te sluiten en vitale stemmen die essentieel werk doen het zwijgen op te leggen. We weten dat mensenrechten voor iedereen alleen kunnen worden bereikt met de betekenisvolle betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, gebaseerd op de principes van gelijkheid, veiligheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Als ze zouden voorkomen dat ze hun werk zouden voortzetten, zou dat alleen maar de hoop op een toekomst ondermijnen waarin iedereen in Israël en de Bezette Palestijnse gebieden gelijke rechten kunnen genieten.

Hoogachtend,

 1. ActionAid International
 2. Alianza por la Solidaridad – ActionAid Spanje
 3. Amnesty International
 4. Annulliamo La Distanza
 5. Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
 6. Vereniging voor Progressieve Communicatie – APC
 7. Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarità Internazionale (AOI)
 8. Vereniging van Cooperazione en Solidarità (ACS)
 9. Gordelille Scs
 10. Asamblea de Cooperación por la Paz
 11. Bloedige zondag vertrouwen
 12. Broederlijk Delen
 13. Centrale Unie voor Kinderwelzijn (Lastensuojelun Keskusliitto)
 14. Centrum Delàs d'Estudis per la Pau
 15. Centrum voor Wereldwijd Onderwijs
 16. Christian Aid Ierland
 17. CIDSE
 18. CISS
 19. CIVICUS
 20. CNCD-11.11.11
 21. Comhlámh Gerechtigheid voor Palestina
 22. Katholiek comité contre la faim et pour le development
 23. Coöperatie Nord-Sud
 24. COSPE
 25. Derechos Digitales · Amerika Latina
 26. Diakonia Zweden
 27. Digitale actie
 28. Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice (België)
 29. EuroMed-rechten
 30. Europese joden voor een rechtvaardige vrede
 31. FIAN International
 32. Fins vluchtelingenadviescentrum
 33. Stichting La Locomotiva
 34. Forum voor Ontwikkeling en Milieu
 35. Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD)
 36. Gratis pers onbeperkt
 37. Frieda – de feministische vredesorganisatie
 38. Frontlinie verdedigers
 39. Gerechtigkeit en Frieden in Palästina (GFP)
 40. Glas ljudstva (Stem van het volk)
 41. Global Justice Center
 42. Het Actiefonds
 43. Hivos
 44. Housing and Land Rights Network - Habitat International Coalition
 45. Stichting Mensenrechtenhuis
 46. Humanitas – Centrum voor mondiaal leren en samenwerken
 47. mensenrechten.ch
 48. IM Zweedse ontwikkelingspartner
 49. Ina autra senda – Zwitserse Vrienden van Combatants for Peace
 50. Instituut PROJA
 51. Internationale mediaondersteuning
 52. Internationaal Partnerschap voor Mensenrechten (IPHR)
 53. Internationale Dienst voor Mensenrechten (ISHR)
 54. Solidariteitscampagne tussen Ierland en Palestina
 55. Ierse anti-apartheidscampagne voor Palestina (IAACP)
 56. Ierse Raad voor Burgerlijke Vrijheden
 57. Joodse stem voor democratie en gerechtigheid in Israël/Palestina (Zwitserland)
 58. Joden voor gerechtigheid voor Palestijnen
 59. KFUK-KFUM wereldwijd
 60. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (Spanje)
 61. Libanees Centrum voor Mensenrechten
 62. MOEDER
 63. Majal.org
 64. Artsen du Monde Zwitserland
 65. Medico International
 66. Medico International Schweiz
 67. Beweging voor Vrede (MPDL)
 68. Stichting Mundubat
 69. Nobel Women's Initiative
 70. Noorse Helsinki-commissie
 71. Noors Mensenrechtenfonds
 72. Noorse Volkshulp
 73. Internationaal Hulpfonds voor Noorse studenten en academici (SAIH)
 74. Novact
 75. ONG Herplaatsing Internationaal
 76. Open briefing
 77. Ronduit internationaal
 78. Oxfam International
 79. Palästina-Solidarität-regio Bazel
 80. Pax Christi – Deutsche Sectie
 81. Piattaforma delle OSC Italiane in Medio Oriente en Mediterraneo
 82. PIC – Juridisch Centrum voor de Bescherming van de Mensenrechten en het Milieu
 83. Platform van Franse NGO's voor Palestina
 84. Eerste internationale noodsituatie
 85. Stichting Rafto
 86. Sadaka - De Ierse Palestijnse Alliantie
 87. Veiliger Wereld
 88. Sloveense filantropie
 89. SOLIDAR
 90. Finse nederzettingenvereniging
 91. Terre des Hommes Internationale Federatie
 92. Het Fonds voor wereldwijde mensenrechten
 93. Stichting Kvinna tot Kvinna
 94. Trans ry
 95. Trasek ry
 96. Trócaire
 97. Een Ponte Per
 98. War Child VK
 99. Weltfriedensdienst eV
 100. zusa – kunst van samenwerken

Krediet op de omslagfoto: Esther Genicot, Amnesty International

Deel deze inhoud op sociale media