Oproep van katholieke acteurs aan het bestuur van het verlies- en schadefonds - CIDSE

Oproep van katholieke acteurs aan het bestuur van het Schadefonds

De eerste vergadering van het bestuur van de Schadefonds opgericht op COP28 in Dubai zal plaatsvinden in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten van 30 april tot 2 mei 2024. Voorafgaand aan deze belangrijke gebeurtenis stuurden CIDSE en Caritas Internationalis een brief naar de leden van de raad van bestuur om hen te feliciteren met hun benoeming en om schetsen wat volgens hen de prioriteiten van de Raad zouden moeten zijn.


Beste bestuursleden van het Schadefonds,

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot lid van het Bestuur van het Schadefonds (LDF). Wij zijn dankbaar voor uw aanvaarding van deze verantwoordelijkheid en uw inzet voor een dergelijke belangrijke taak. Wij begrijpen de urgentie van dit moment en de enorme uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Het succes van de LDF is cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, het ondersteunen van gemeenschappen in de frontlinie van de klimaateffecten en het bevorderen van een rechtvaardiger en rechtvaardiger wereld.

Wij, als katholieke organisaties met een sterke aanwezigheid in meer dan 160 landen, geïnspireerd door de leringen van paus Franciscus en de katholieke sociale leer, zijn toegewijd aan het aanpakken van zowel de ‘roep van de aarde als de roep van de armen’. Geleid door Integrale Menselijke Ontwikkeling geloven wij in het potentieel van alle mensen om te floreren. We zijn uit de eerste hand getuige van de verwoestende gevolgen van klimaatrampen over de hele wereld, van droogtes en tyfonen tot cyclonen en andere extreme weersomstandigheden. Deze gebeurtenissen resulteren in verliezen en schade die de meest kwetsbare leden van onze mondiale gemeenschap treffen en hen beroven van hun fysieke, financiële, natuurlijke, sociale, psychologische, spirituele en menselijke welzijn. Gezien de achtergrond raden wij u ten zeerste aan om actie te ondernemen op basis van de prioriteiten die in deze brief zijn uiteengezet.

In 2023, ruim 600 geloofsleiders uit de hele wereld ondertekenden een verklaring getiteld ‘Verlies en schade: de morele zaak voor actie’, waarin de belangrijkste prioriteiten voor het verlies- en schadefonds worden uiteengezet:

 1. Het fonds moet toegankelijk zijn en ervoor zorgen dat gemeenschappen in nood in het hele Zuiden het geld krijgen dat ze nodig hebben om te herstellen en meester te worden over hun eigen toekomst.
 2. Het fonds moet alomvattend zijn en zowel reacties ondersteunen op economische als niet-economische verliezen en schade, op extreme weersomstandigheden en op langzaam optredende gebeurtenissen zoals de stijging van de zeespiegel en woestijnvorming.
 3. Het fonds moet herstelgericht zijn en subsidies verstrekken en geen leningen, gebaseerd op het beginsel dat de vervuiler betaalt.
 4. Het fonds moet representatief zijn, geschraagd door mensenrechtenwaarborgen en het subsidiariteitsbeginsel, en bestuurd worden door een gelijkwaardig bestuur dat handelt in het algemeen belang.
 5. Het fonds moet efficiënt en effectief zijn, snelle respons bieden wanneer rampen toeslaan, langdurige ondersteuning bieden ter bescherming tegen toekomstige schade, en fungeren als het vlaggenschip van het mondiale fonds om verliezen en schade aan te pakken naast andere financieringsregelingen.

Nu de Raad van Bestuur met zijn werk begint, dringen wij er bij u op aan om acht te slaan op deze belangrijke prioriteiten, die voortkomen uit morele reflectie en onze ervaring met het dienen van gemeenschappen over de hele wereld en het reageren op hun behoeften. Concreet roepen wij u op om:

 • Zorg er snel voor (uiterlijk op 12 juni) dat de Wereldbank de LDF kan huisvesten als financieel intermediair fonds, zoals uiteengezet in de COP28-besluittekst[1]. In het geval dat de Wereldbank niet in staat is de LDF te organiseren, moet het bestuur snel handelen om de Conferentie van Partijen (COP) en de Conferentie van Partijen die als vergadering van de Partijen bij de Overeenkomst van Parijs (CAMA) fungeert, te instrueren om het Fonds operationeel te maken als een onafhankelijke, op zichzelf staande instelling. Op dit punt moet de transparantie worden gehandhaafd om vertrouwen te garanderen.
 • Zorg voor financieringsmodaliteiten die toegankelijk, effectief en schuldenvrij zijn. Het aflossen van schulden verlamt veel ontwikkelingslanden en landen die bijzonder kwetsbaar zijn voor klimaatrisico's. Klimaatfinanciering van ontwikkelde landen, vaak verstrekt in de vorm van leningen, mag niet door de LDF in stand worden gehouden. Er moet ook ruimte worden gecreëerd voor kleine subsidies voor kwetsbare groepen, zodat zij direct de dringende financiering kunnen ontvangen die zij hard nodig hebben om hun leven en levensonderhoud weer op te bouwen.
 • Terwijl we ervoor zorgen dat de kerndoelstelling van de LDF het aanpakken van verliezen en schade is (gedefinieerd als ex-post klimaateffecten), moet ook worden overwogen hoe deze financiering initiatieven kan ondersteunen en aanvullen die de klimaatbestendigheid vergroten, waarbij we onderkennen dat het voorkomen van toekomstige verliezen en schade een prioriteit is voor getroffen gemeenschappen.
 • Breng een holistisch perspectief naar de doelstellingen van de LDF en vermijd het onderscheid tussen economische en niet-economische verliezen en schade. Door het klimaat veroorzaakte verliezen en schade gaan verder dan materiële bezittingen en omvatten het verlies van eeuwenoud land, cultuur, levenswijzen, geloof, geestelijke gezondheid en dierbaren. Het erkennen dat niet-economische verliezen en schade tastbare economische gevolgen hebben, is van cruciaal belang voor het aanpakken van de volledige omvang van verlies en schade.
 • De LDF moet prioriteit geven aan het versterken van de stemmen en ervaringen van klimaatkwetsbare gemeenschappen en landen. Het moet ook de acute impact van verliezen en schade op de voedselproductie en voedselzekerheid aanpakken. Het inbedden van een voedselsysteembenadering in de programmering ervan is essentieel, onder meer door het ondersteunen van initiatieven die onmiddellijke holistische hulp bieden aan gemeenschappen die worstelen met honger en ondervoeding als gevolg van de klimaatverandering. Bovendien moet het bestuur ervoor zorgen dat het herstel van landbouwgrond die is verwoest door de gevolgen van het klimaat zowel duurzaam als veerkrachtig is.
 • Een nieuwe fondsenwervingsstrategie voor de lange termijn om ervoor te zorgen dat het Fonds over voldoende middelen beschikt om zijn doel te vervullen en in de werkelijke omvang van de behoefte te voorzien. Hierbij moet ook de relatie tussen de LDF en de financieringsregelingen worden gespecificeerd. Voor transparantie, efficiëntie en effectiviteit zal het voor het bestuur van cruciaal belang zijn om te specificeren hoe het LDF-fonds zal fungeren als een “platform voor het faciliteren van coördinatie en complementariteit onder de financieringsregeling”[2]

Onze oprechte hoop is dat het bestuur samen, efficiënt en effectief zal samenwerken om de meest kwetsbare individuen te helpen die lijden onder de klimaatcrisis, vooral vrouwen, jongeren, gehandicapten, ouderen en inheemse volkeren die bijzonder getroffen worden. We kijken ernaar uit om nauw met u samen te werken in deze kritieke kwestie en hopen samen dat we er beter voor kunnen zorgen dat de LDF haar belofte nakomt aan mensen in grote nood, wier levens negatief zijn beïnvloed door de klimaatverandering. Te midden van de moeilijkste tijden fungeert dit Fonds als een baken van hoop en heeft het de macht om een ​​betekenisvol verschil te maken in de levens van degenen die het meest in nood zijn.


[1] Operationalisering van de nieuwe financieringsregelingen, inclusief een fonds, voor het reageren op verliezen en schade, bedoeld in paragrafen 2 tot en met 3 van besluiten 2/CP.27 en 2/CMA.4. Ontwerpbesluit -/CP.28 -/CMA.5. Voorstel van de president (unfccc.int)

[2] Verslag van de Conferentie van de Partijen over haar achtentwintigste zitting. Addendum (unfccc.int)


Omslagfoto: Demonstratie op COP28-conferentie in Dubai, november 2023.
Krediet: CIDSE.

CIDSE-contactpersoon: Lydia Machaka, energie- en extractivismefunctionaris (machaka(at)cidse.org)

Deel deze inhoud op sociale media