Veelgestelde vragen - CIDSE

Veelgestelde Vragen/FAQ

waar staat de afkorting 'CIDSE' voor?

De afkorting CIDSE staat voor de historische naam van de organisatie, oorspronkelijk in het Frans: “Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité” die kan worden vertaald als internationale samenwerking voor ontwikkeling en solidariteit.

financiert cidse projecten in het zuiden van de wereld?

Als netwerk is CIDSE geen organisatie die financiële of technische ondersteuning biedt voor ontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor projectfinanciering ligt binnen de competenties van de aangesloten organisaties. Met betrekking tot partnerbetrokkenheid bij de South CIDSE's verantwoordelijkheden omvatten het meten van de impact, het verbeteren van de coördinatie van het programmawerk van CIDSE en het aangaan van een wederzijdse versterking van advocacy-werk.

Hoe wordt CIDSE gefinancierd en waarvoor gebruikt het zijn budget?

CIDSE wordt hoofdzakelijk gefinancierd door lidmaatschapsgelden en extra middelen voor speciale projecten.

In 2017 werd een tweejarige subsidieovereenkomst getekend met de KR Foundation voor de campagne 'Change for the Planet - Care for the People'.

Bovendien heeft CIDSE een kaderpartnerschapsovereenkomst (FPA) ondertekend en externe financiering ontvangen van de Europese Commissie (DG DEVCO). Het project is gestart op 1st januari 2019 en zal ½ jaar duren voor 4.

CIDSE kernuitgaven (2018) € 974 723.38

  • Advocacy en evenementen: € 661 679.18
  • Programmasamenwerking: € 28 960.61
  • Netwerkcoördinatie: € 185 061.43
  • Administratie en secretariaat: € 86 385.00
  • Diversen: € 12 637.16

Advocacy en evenementen: € 661 679.18
Programmasamenwerking: € 28 960.61
Netwerkcoördinatie: € 185 061.43
Administratie en secretariaat: € 86 385.00
Diversen: € 12 637.16

De financiën van CIDSE worden jaarlijks herzien door een externe auditor.

Wanneer is CIDSE opgericht?

CIDSE werd officieel geregistreerd als een non-profit organisatie naar Belgisch recht in 1967. Katholieke liefdadigheidsinstellingen kwamen echter al samen sinds 1964 met de bedoeling een 'internationale werkgroep voor sociaal-economische ontwikkeling' op te richten. CIDSE is opgericht om taken te coördineren die door het Tweede Vaticaans Concilie zijn aangemerkt als belangrijke taken voor de katholieke kerk, namelijk om voor de armen en onderdrukten te zorgen en te werken aan meer gerechtigheid op mondiaal niveau.

Wie zijn de leden van CIDSE?

U kunt onze leden bekijken op hier te klikken
Broederlijk Delen, België (www.broederlijkdelen.be)
CAFOD, Engeland en Wales (www.cafod.org.uk)
CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk (www.ccfd-terresolidaire.org)
Cordaid, Nederland (www.cordaid.nl)
Ontwikkeling en vrede, Canada (www.devp.org)
Entraide et Fraternité, België (www.entraide.be)
eRko, Slowakije (www.erko.sk
Fastenopfer, Zwitserland (www.fastenopfer.ch)
Partage Lu, Luxemburg (www.partage.lu/fr/)
FOCSIV, Italië (www.focsiv.it)
Fundação Fé e Cooperação, Portugal (www.fecongd.net
Koordinierungsstelle, Oostenrijk (www.koo.at)
Manos Unidas, Spanje (www.manosunidas.org)
Maryknoll Office voor wereldwijde problemen
Misereor, Duitsland (www.misereor.de)
Partage.Lu, Luxemburg (www.partage.lu/fr/
SCIAF, Schotland (www.sciaf.org.uk)
Trócaire, Ierland (www.trocaire.org)
Vastenactie (www.vastenactie.nl/

In welke landen heeft CIDSE partners en / of projecten?

CIDSE-leden werken in meer dan 120 landen en gebieden wereldwijd. Lees meer

Wat zijn de CIDSE-besluitvormingsstructuren?

Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit de directeuren van de lidorganisaties van 18. De raad komt eenmaal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de algemene werking van CIDSE, met name voor het evalueren van de huidige activiteiten en het formuleren van beleid voor de toekomst.
Uitvoerend Comite
Het directiecomité is de uitvoerende en toezichthoudende tak van de raad van bestuur. De secretaris-generaal, kerkelijke assistent en penningmeester zijn niet-stemgerechtigde leden.
Voorzitter: Lieve Herijgers (Broederlijk Delen)
Leden: Mgr. Pirmin Spiegel (Misereor)
Patrick Godar (partage.lu)
Alistair Dutton (SCIAF)
Kerkassistent: Mgr. A. Tesfaselassie Medhin (Eparchy of Adigrat / Ethiopia)
Penningmeester: Derk Maarten Johannes (Cordaid)
Secretaris-generaal: Josianne Gauthier (CIDSE)
Werkgroepen
CIDSE-lidbureaus werken samen in werkgroepen, platforms en fora over de in het strategisch plan gedefinieerde kwesties. Het CIDSE-secretariaat faciliteert de werkgroepen en zorgt voor communicatie tussen de aangesloten agentschappen en de algehele samenhang van het werk van CIDSE.
Het secretariaat
De CIDSE-secretariaat faciliteert en coördineert de gemeenschappelijke inspanningen van de aangesloten organisaties.

wat is de relatie van cidse met de officiële structuren van de katholieke kerk?

Hoewel een netwerk van ontwikkelingsagentschappen met een sterk lekenkarakter, worden de statuten van CIDSE erkend door de Heilige Stoel. CIDSE-agentschappen worden erkend door hun nationale bisschoppenconferenties, die verbonden zijn met een groot aantal bisschoppenconferenties, bisdommen, parochies en katholieke agentschappen. CIDSE werkt op verschillende manieren samen met de katholieke kerk: het werkt samen en ondersteunt zijn werk en visie op convergentie-gebieden, biedt expertise en ervaring en daagt zijn kiesdistrict uit wanneer dat nodig is.

Wat is de relatie van cidse met andere organisaties en netwerken?

CIDSE houdt zich bezig met beide, andere op geloof gebaseerde evenals seculiere organisaties en netwerken. Op veel punten werken we nauw samen met onze zusterorganisatie Caritas. Naast onze katholieke allianties streven we naar oecumenische samenwerking met strategische protestantse partners en genieten we van de langdurige samenwerking met ons zusternetwerk Act-Alliance Europe. Seculiere bondgenoten in Brussel zijn bijvoorbeeld CAN-Europe,CONCORD en Eurodad (Europees netwerk voor schuld en ontwikkeling)

hoe verschilt cidse van het Caritas-netwerk?

Caritas en CIDSE zijn belangrijke strategische partners voor ontwikkelings- en humanitaire kwesties. Met verschillende aandachtsgebieden en expertise willen we op elkaars sterke punten bouwen. Hoewel Caritas sterker is op het gebied van humanitaire hulp, ligt de nadruk van CIDSE op bredere zorgen over ontwikkeling.

is cidse een campagne-organisatie?

Publieke campagnes blijven een waardevol pleitbezorgingsinstrument voor het netwerk. Het wordt echter hoofdzakelijk op nationaal niveau geïmplementeerd. Bovendien neemt CIDSE deel aan andere wereldwijde campagnes die worden uitgevoerd door bredere allianties van gelijkgestemde organisaties om de politieke impact te maximaliseren.

In de afgelopen 5 jaar is CIDSE begonnen te experimenteren met internationale campagnes, voortbouwend op de nationale campagnesterktes van onze lidorganisaties om hun lokale organiserende groepen met elkaar te verbinden en een internationale beweging te vormen. Onze campagne 'Verandering voor de mensen - Zorg voor de planeet' moedigt mensen aan om een ​​duurzamere levensstijl aan te nemen en samen te ijveren voor klimaatbeleid.

Wat is de officiële werktaal van CIDSE?

Om praktische redenen wordt het meeste werk op CIDSE-netwerkniveau in het Engels uitgevoerd. Veel publicaties worden echter vertaald in andere talen. Op het niveau van individuele lidorganisaties blijft de belangrijkste werktaal hun nationale taal.

Hoe kan ik werken of stage lopen voor CIDSE?

Onze vacatures staan ​​vermeld als 'Organisatorisch nieuws' op onze 'Wie we zijn' pagina.

Ik wil graag contact houden met CIDSE, hoe kan ik dat doen?

Abonneer op onze nieuwsbrief. Volg ons op Twitter of via Linkedin, bekijk onze video's op YouTube, bekijk onze foto's op Flickr, en vind ons leuk Facebook.

Deel deze inhoud op sociale media