Veelgestelde vragen - CIDSE

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat staat de afkorting 'CIDSE' voor?

De afkorting CIDSE staat voor de historische naam van de organisatie, oorspronkelijk in het Frans: “Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité” die kan worden vertaald als internationale samenwerking voor ontwikkeling en solidariteit.

Fondsen CIDSE projecten in het Mondiale Zuiden?

Als netwerk is CIDSE geen organisatie die financiële of technische ondersteuning biedt voor ontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor projectfinanciering ligt binnen de competenties van de aangesloten organisaties. Met betrekking tot partnerbetrokkenheid bij de South CIDSE's verantwoordelijkheden omvatten het meten van de impact, het verbeteren van de coördinatie van het programmawerk van CIDSE en het aangaan van een wederzijdse versterking van advocacy-werk.

Hoe wordt CIDSE gefinancierd en waarvoor gebruikt het zijn budget?

CIDSE wordt gefinancierd door lidmaatschapsgelden en aanvullende middelen. In 2023 ontving CIDSE externe financiering van:

  • Het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen van de Europese Commissie (DG INTPA) als onderdeel van de kaderovereenkomst voor partnerschap: "Ervaring, leren, delen via gezamenlijke actie en strategische planning om mondiale rechtvaardigheid te bereiken." (2019-2023).
  • Porticus, voor het project "Transformatieve belangenbehartiging richting integrale ecologie - Ontwikkeling van een nieuw monitoring-, evaluatie- en leerraamwerk (MEL) voor CIDSE en zijn leden" (2021-2023).

CIDSE-kernuitgaven (2023) € 1,871,940.38 

  • Advocatuur: € 1,188,366.86
  • Communicatie- en netwerkevenementen: € 482,192.11
  • Administratie en secretariaat: € 201,381.41

De financiën van CIDSE worden jaarlijks herzien door een externe auditor.

Wanneer is CIDSE opgericht?

CIDSE werd officieel geregistreerd als een non-profit organisatie naar Belgisch recht in 1967. Katholieke liefdadigheidsinstellingen kwamen echter al samen sinds 1964 met de bedoeling een 'internationale werkgroep voor sociaal-economische ontwikkeling' op te richten. CIDSE is opgericht om taken te coördineren die door het Tweede Vaticaans Concilie zijn aangemerkt als belangrijke taken voor de katholieke kerk, namelijk om voor de armen en onderdrukten te zorgen en te werken aan meer gerechtigheid op mondiaal niveau.

Wie zijn de leden van CIDSE?

U kunt onze leden bekijken op hier te klikken
Broederlijk Delen, België (www.broederlijkdelen.be)
CAFOD, Engeland en Wales (www.cafod.org.uk)
CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk (www.ccfd-terresolidaire.org)
Cordaid, Nederland (www.cordaid.nl)
Ontwikkeling en vrede, Canada (www.devp.org)
Entraide et Fraternité, België (www.entraide.be)
eRko, Slowakije (www.erko.sk
Fastenaktion, Zwitserland (www.fastenaktion.ch)
Partage Lu, Luxemburg (www.partage.lu/fr/)
FOCSIV, Italië (www.focsiv.it)
Fundação Fé e Cooperação, Portugal (www.fecongd.net
Koordinierungsstelle, Oostenrijk (www.koo.at)
Manos Unidas, Spanje (www.manosunidas.org)
Maryknoll-kantoor voor wereldwijde problemen (www.maryknollogc.org/ )
Misereor, Duitsland (www.misereor.de)
Partage.Lu, Luxemburg (www.partage.lu/fr/
SCIAF, Schotland (www.sciaf.org.uk)
Trócaire, Ierland (www.trocaire.org)
Vastenactie (www.vastenactie.nl/

In welke landen heeft CIDSE partners en / of projecten?

CIDSE-leden werken in meer dan 120 landen en gebieden wereldwijd. Kom meer te weten

Wat zijn de CIDSE-besluitvormingsstructuren?

Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit de directeuren van de lidorganisaties van 18. De raad komt eenmaal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de algemene werking van CIDSE, met name voor het evalueren van de huidige activiteiten en het formuleren van beleid voor de toekomst.
Uitvoerend Comite
Het directiecomité is de uitvoerende en toezichthoudende tak van de raad van bestuur. De secretaris-generaal, kerkelijke assistent en penningmeester zijn niet-stemgerechtigde leden.
Voorzitter: Caoimhe de Barra (Trócaire)
Leden: Axelle Fischer (Entraide et Fraternité), Bernd Nilles (Fastenaktion), Anja Appel (KOO), Ricardo Loy (Manos Unidas)
Spiritueel adviseur: Mgr. A. Tesfaselassie Medhin (Eparchy van Adigrat/Ethiopië)
Penningmeester: Thomas Vercruysse (Entraide et Fraternité)
Secretaris-generaal: Josianne Gauthier (CIDSE)
Werkgroepen
CIDSE-lidbureaus werken samen in werkgroepen, platforms en fora over de in het strategisch plan gedefinieerde kwesties. Het CIDSE-secretariaat faciliteert de werkgroepen en zorgt voor communicatie tussen de aangesloten agentschappen en de algehele samenhang van het werk van CIDSE.
Het secretariaat
De CIDSE-secretariaat faciliteert en coördineert de gemeenschappelijke inspanningen van de aangesloten organisaties.

Wat is de relatie van CIDSE met de officiële structuren van de katholieke kerk?

CIDSE is een onafhankelijk netwerk van katholieke lekenorganisaties voor sociale rechtvaardigheid en is niet officieel verbonden met de katholieke kerk. CIDSE onderhoudt regelmatige contacten en samenwerkingsrelaties met de relevante dicasteries en organen van de Heilige Stoel.
CIDSE-agentschappen worden erkend door hun nationale bisschoppenconferenties, verbonden met een groot aantal bisschoppenconferenties, bisdommen, parochies en katholieke instanties. CIDSE werkt op verschillende manieren samen met de katholieke kerk: het werkt samen en ondersteunt haar werk en visie op convergentiegebieden, biedt expertise en ervaring en daagt haar kiesdistrict uit wanneer dat nodig is.

Wat is de relatie van CIDSE met andere organisaties en netwerken?

CIDSE houdt zich bezig met zowel andere op geloof gebaseerde als seculiere organisaties en netwerken. Op veel terreinen werken wij nauw samen met onze zusterorganisatie Caritas. Naast onze katholieke allianties zoeken we oecumenische samenwerking met strategische protestantse partners en genieten we van de langdurige samenwerking met ons zusternetwerk ACT Alliance EU. Seculiere bondgenoten in Brussel zijn bijvoorbeeld CAN-Europe, CONCORD. CIDSE is ook een van de oprichters van ELSiA – De Europese Laudato Si'-alliantie.

Wat onderscheidt CIDSE van het Caritas-netwerk?

Caritas en CIDSE zijn belangrijke strategische partners voor ontwikkelings- en humanitaire kwesties. Omdat we verschillende aandachtsgebieden en expertises hebben, willen we op elkaars sterke punten voortbouwen. Terwijl Caritas sterker is op het gebied van humanitaire hulpvraagstukken, ligt de nadruk van CIDSE op bredere ontwikkelingsproblemen.

Is CIDSE een campagneorganisatie?

Publieke campagnes blijven een waardevol instrument voor de belangenbehartiging van het netwerk. Het wordt echter vooral op nationaal niveau geïmplementeerd. Bovendien sluit CIDSE zich aan bij andere wereldwijde campagnes die worden gerund door bredere allianties van gelijkgestemde organisaties om de politieke impact te maximaliseren.

In de afgelopen 5 jaar is CIDSE begonnen met experimenteren met internationale campagnes, voortbouwend op de nationale campagnekracht van onze lidorganisaties om hun lokale organiserende groepen te verbinden en een internationale beweging te vormen. Onze campagne 'Change for the People – Care for the Planet', die eindigde in 2022, moedigde mensen aan om een ​​duurzamere levensstijl aan te nemen en samen te werken aan klimaatbeleid.

Wat is de officiële werktaal van CIDSE?

Om praktische redenen wordt het meeste werk op CIDSE-netwerkniveau in het Engels uitgevoerd. Veel publicaties worden echter vertaald in andere talen. Op het niveau van individuele lidorganisaties blijft de belangrijkste werktaal hun nationale taal.

Hoe kan ik werken of stage lopen voor CIDSE?

Onze vacatures worden gepubliceerd op onze webpagina 'Werken met ons' maar ook op Linkedin.

Ik wil graag contact houden met CIDSE, hoe kan ik dat doen?

Abonneer je op onze nieuwsbrief. Volg ons op Twitter of via Linkedin, bekijk onze video's op YouTube, bekijk onze foto's op Flickr, en vind ons leuk Facebook.

Deel deze inhoud op sociale media